วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำงานพระราชดำริ มุ่งพัฒนาสู่มิติมาตรฐานสากล


พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาของชาติ

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพในระดับสากล

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศชาติ

4. กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นไทย มีสุขภาพพลานามัยที่ดีและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในลักษณะโรงเรียนประจำ

5. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานสากล