กิจกรรมแนะแนว

1. การศึกษาดูงานนอกสถานที่
Placeholder32x32

1.1 ศึกษาดูงานหรือฝึกงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

กิจกรรมและนิทัศการ
แบบบันทึกกิจกรรม


Placeholder32x32

1.2 ศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และโบราณคดี

แบบบันทึกกิจกรรม
2. การฟังบรรยาย/หรือกิจกรรมอื่น ๆ
Placeholder

2.1 ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

เสวนา
แบบบันทึกกิจกรรม


Placeholder

2.2 ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพความฉลาดทางอารมณ์

แบบบันทึกกิจกรรม

2.3 ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี

แบบบันทึกกิจกรรม
Placeholder

2.4 ด้านการศึกษาต่อและวิชาชีพ

แบบบันทึกกิจกรรม
3. อ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียนกำหนดให้4. พบครูที่ปรึกษาประจำชั้นหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ