โครงการ/กิจกรรมกลุ่มอำนวยการ

ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
E01 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
PDF
E02 ปรับปรุงข้อมูลบอร์ดโรงเรียน
PDF
E03 การพัฒนางานระบบการบริหารการจัดการด้านการบริหารงานอำนวยการ
PDF
E04 งานสารบรรณโรงเรียน
PDF
E05 งานประชาสัมพันธ์
PDF
E06 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
PDF
E07 งานบุคลากร
PDF
E08 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรในกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ
PDF