โครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารงบประมาณ

ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
D01 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากร
PDF
D02 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
PDF
D03 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
PDF
D04 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
PDF
D05 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Internal Quality Assurance (IQA)
PDF
D06 การพัฒนางานระบบการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงบประมาณ
PDF