โครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก

ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
C01 ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน
PDF
C02 วันสำคัญ
PDF
C03 งานรัฐพิธี
PDF
C04 กิจกรรมนักเรียน
PDF
C05 ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนประจำ ม.1 และ ม.4
PDF
C06 พัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน (Personal Development)
PDF
C07 ต่อต้านยาเสพติด
PDF
C08 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจำ (ซักรีดเสื้อผ้า)
PDF
C09 จัดซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์สำหรับนักเรียนพักประจำ
PDF
C10 โภชนาการโรงเรียน
PDF
C11 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
PDF
C12 ปรับปรุง บำรุงรักษาหอพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
PDF
C13 พัฒนากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
PDF
C14 ปรับปรุงและพัฒนางานสำนักงานหอพักนักเรียน
PDF
C15 ทักษะชีวิต
PDF
C16 ส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ
PDF
C17 งานวินัยและนิติการ
PDF
C18 ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ
PDF
C19 คัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี
PDF
C20 ห้องนอนสะอาด หอพักน่าอยู่
PDF
C21 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
PDF
C22 พัฒนางานพยาบาล
PDF
C23 ประกันอุบัติเหตุนักเรียน
PDF
C24 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ
PDF