โครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารวิชาการ

ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
A01 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น
PDF
A02 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาขาดาราศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PDF
A03 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาขาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PDF
A04 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาขาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PDF
A05 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาขาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PDF
A06 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาขาเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PDF
A07 ค่ายกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ Inquiry
PDF
A08 ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันและนำเสนอผลงานทางวิชาการ
PDF
A09 แข่งขันทักษะงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
PDF
A10 ประกวดแข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เนื่องในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
PDF
A11 ฟิสิกส์สัประยุทธ์
PDF
A12 นำเสนอผลงานทางวิชาการ Symposium
PDF
A13 พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
PDF
A14 ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อกสาร
PDF
A15 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการออกแบบและพื้นฐานทางวิศกรรม ม.4
PDF
A16 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1
PDF
A17 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
PDF
A18 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
PDF
A19 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
PDF
A20 ค่ายพัฒนาทักษะเวทคณิต
PDF
A21 พัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
PDF
A22 พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted Math)
PDF
A23 ติวโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์
PDF
A24 ค่ายพัฒนาทักษะและกระบวนการคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
PDF
A25 พัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
PDF
A26 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
PDF
A27 พัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
PDF
A28 พัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง
PDF
A29 ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันและนำเสนอผลงานทางด้านภาษาต่างประเทศ
PDF
A30 ความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนในต่างประเทศ
PDF
A31 พัฒนางานวิเทศสัมพันธ์
PDF
A32 พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
PDF
A33 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาสุขศึกษาและพลศึกษา
PDF
A34 ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันและนำเสนอผลงานทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
PDF
A35 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
PDF
A36 วันสุนทรภู่
PDF
A37 วันภาษาไทยแห่งชาติ
PDF
A38 ค่ายพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาไทย
PDF
A39 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย
PDF
A40 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
PDF
A41 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
PDF
A42 สอวน.ภูมิศาสตร์ โครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
PDF
A43 ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
PDF
A44 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียน
PDF
A45 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
PDF
A46 ส่งเสริมกิจกรรมชุมนุม
PDF
A47 ลูกเสือ-เนตรนารี
PDF
A48 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
PDF
A49 ประชาสัมพันธ์และการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
PDF
A50 พัฒนางานวัดผล
PDF
A51 พัฒนางานทะเบียน
PDF
A52 พัฒนาส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
PDF
A53 พัฒนางานแนะแนว
PDF
A54 สุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ
PDF
A55 พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
PDF
A56 ยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ต้น - ปลาย (O-Net)
PDF
A57 จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน
PDF
A58 ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการระดับชั้นม.1
PDF
A59 ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ ระดับชั้นม.4
PDF
A60 พัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการ
PDF
A61 บริการวิชาการ
PDF
A62 การสอนแบบเจาะลึก G.In
PDF
A63 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการแบบกลุ่มสนใจ C.S.G
PDF
A64 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
PDF
A65 สืบสานงานพระราชดำริ
PDF
A66 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
PDF
A67 ส่งเสริมรักการอ่าน
PDF