แผนงานและงบประมาณ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากงานแผนงานและงบประมาณ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 Plan 01 การเดินทางไปราชการ
PDF
2 Plan 02 ตามแผนปฏิบัติการ
PDF
3 Plan 03 กรณีไม่มีในแผนปฏิบัติการ
PDF
4 Plan 04 กรณีไม่ได้กำหนดในราคากลาง
PDF
5 Plan 05 กรณีเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม
PDF
6 Plan 06 งบเหลือจ่าย
PDF
7 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม
PDF
8 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
PDF

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
PDF
2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
PDF
3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
PDF
4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
PDF
5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
PDF

โครงการ/กิจกรรม2564

ลำดับ รายการ
1 โครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารวิชาการ 2563
2 โครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารทั่วไป 2563
3 โครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก 2563
4 โครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารงบประมาณ 2563
5 โครงการ/กิจกรรมกลุ่มอำนวยการ 2563