ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับโรงเรียนบ้านเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ฯ 2 ในการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เป็นเครือข่ายพัฒนาการศึกษา รวมทั้งศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนของโรงเรียน