กิจกรรม

กิจกรรม PCSHSCR MCs Training Camps

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ร่วมกับสำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดค่ายเตรียมความพร้อมพิธีกร(ภาคภาษาอังกษ) PCSHSCR MCs Training Camps 2022 รูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพงาน Thailand-Japand Students ICT Fair 2022 โดยมีคณะวิทยากรจากภาควิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นผู้ให้ความรู้ตลอดการอบรม