ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการเป็นเครือข่ายพัฒนาการศึกษา

ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนพุทธิโศภน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนเทศบาลพญาเม็งราย 1 (ทุ่งเจ้า) อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง Smart Classroom 3 ในการเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการเป็นเครือข่ายพัฒนาการศึกษา รวมทั้งศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตรที่มุ่งเน้น พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารหอสมุด และแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน