ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับรองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ติดตามและตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดร.ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.) ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนอย่างปลอดภัยด้วยการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ณ ห้อง Smart Classroom 3 โดยมี ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย และคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมาตรการ Sandbox Safety zone in School เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในการเปิดเรียนต่อไป