ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

       กลุ่มอำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ฯ 2 โดยมีผู้อำนวยการประดิษฐ์ โพธิกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำการดูแลเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง รวมทั้งสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในโรงเรียน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่งานโภชนาการ เจ้าหน้าที่พยาบาล แม่บ้านหอพัก แม่บ้านสำนักงาน คนงาน คนสวน ยามรักษาการณ์ พนักงานขับรถและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 43 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้