โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ด่วน!! แจ้งนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (ใหม่)

เข้าบ้านพัก วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 08.30 น. ลงชื่อรายงานตัว, ส่งเอกสารที่คงค้าง, ส่งใบ ปพ.1 ให้งานทะเบียนวัดผล

ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

เวลา 09.00 น. รับเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การอยู่หอพัก และเข้าหอพักตามลำดับต่อไป

หมายเหตุ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม
ทรงผมนักเรียนชายตัดทรงนักเรียน ทรงผมนักเรียนหญิงถ้าผมยาวมัดให้เรียบร้อย