โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

แจ้งรายละเอียดการชำระเงินสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู

(ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6)

ประจำปีการศึกษา 2561สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

ใบแจ้งยอดการชำระเงินสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู
แบบฟอร์มการชำระเงินหมายเหตุ สามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 4 - 30 มิถุนายน 2561