ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบแรก
ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รอบสอง


กำหนดการสอบรอบสอง / สนามสอบรอบสอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
เวลาวิชาที่สอบ
๐๙ : ๐๐ น. - ๑๒ : ๐๐ น.คณิตศาสตร์ (เน้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา)
๑๓ : ๐๐ น. - ๑๖ : ๐๐ น.วิทยาศาสตร์ (เน้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา)
การประกาศผลสอบรอบสอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔
       วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.pcccr.ac.th และติดประกาศที่โรงเรียนจุฬาภรณ-ราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในการมาสอบรอบสอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรอบแรก
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ
3. ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินหรือสีดำ , น้ำยาลบคำผิด(ชนิดน้ำเท่าน้ำ) , ดินสอ , ยางลบ
เรียน ผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน
       เนื่องด้วยในวันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ นี้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเป็นสนามสอบการสอบคัดเลือกรอบสอง เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนไม่มีอาหารจำหน่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสอบ
       ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่จะมาสอบที๋โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายได้เตรียมอาหารและน้ำดื่มมาเอง