ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบแรก
ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รอบสอง


กำหนดการสอบรอบสอง / สนามสอบรอบสอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
เวลาวิชาที่สอบ
๐๙ : ๐๐ น. - ๑๑ : ๐๐ น.คณิตศาสตร์ (เน้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา)
๑๓ : ๐๐ น. - ๑๕ : ๐๐ น.ภาษาไทย (เน้นการอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์)
วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
เวลาวิชาที่สอบ
๐๙ : ๐๐ น. - ๑๑ : ๐๐ น.วิทยาศาสตร์ (เน้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา)
การประกาศผลสอบรอบสอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑
       วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.pcccr.ac.th และติดประกาศที่โรงเรียนจุฬาภรณ-ราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในการมาสอบรอบสอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ
ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินหรือสีดำ , น้ำยาลบคำผิด(ชนิดน้ำเท่าน้ำ) , ดินสอ , ยางลบ
เรียน ผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน
       เนื่องด้วยในวันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ นี้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเป็นสนามสอบการสอบคัดเลือกรอบสอง เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนไม่มีอาหารจำหน่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสอบ
       ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่จะมาสอบที๋โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายได้เตรียมอาหารและน้ำดื่มมาเอง