ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

หมายเหตุ   นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ตามประกาศบัญชีรายชื่อตัวจริงให้มารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9:00 น. - 10:00 น. ณ หอประชุมแคแสด หากไม่มาตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 087 - 303 - 6725 , 062 - 232 - 07556

เอกสารที่นำมาประกอบรายงานตัว
สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดาและผู้ปกครองนักเรียน
(หากไม่มีผู้ปกครองใช้เพียงบิดา และมารดา)
อย่างละ 2 ฉบับ (แก้ไข)
สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน อย่างละ 2 ฉบับ (แก้ไข)