ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


เอกสารรายงานตัวจริง
เอกสารรายงานตัวสำรอง
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กำหนดการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
(ตัวจริง) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2561
ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

กำหนดการณ์มอบตัวนักเรียน ตั้งแต่เวลา 09:00 - 12:00 น.
09:00 น.นักเรียนและผู้ปกครองพร้อมกัน ณ หอประชุมแคแสด และดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบเอกสารการมอบตัว
***หากเอกสารกรอกครบสมบูรณ์ให้ไปรับบัตรคิว
***หากเอกสารไม่สมบูรณ์ให้ไปดำเนินการกรอกและจัดการเอกสารให้สมบูรณ์แล้วกลับมาโต๊ะตรวจเอกสาร
2. รับบัตรคิว
3. ดำเนินการตามขั้นตอนการมอบตัว
จุดที่ 1 การเงิน
จุดที่ 2 มอบตัว
จุดที่ 3 การวัดตัวเพื่อตัดเครื่องแต่งกาย
การทำบัตร รับ-ส่งนักเรียน
จุดที่ 5 รับเอกสารปฏิทินกิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2561
12:00 น.เสร็จสิ้นการรายงานตัว
หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เอกสารรายงานตัวจริง
เอกสารรายงานตัวสำรอง