กลุ่มสนับสนุนการสอน
    กลุ่มงานวิชาการ
    กลุ่มงานธุรการ
    กลุ่มงานการเงินและบัญชี
    กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์
    กลุ่มงานกิจการนักเรียน
    กลุ่มงานหอพัก
    กลุ่มงานบริการ