โต๊ะอาหาร ปีการศึกษา 2560

โต๊ะที่ 1 โต๊ะที่ 2
1 นาย ญาณวิทย์ อินตาคำ 6/1 1 นาย ธนโชติ เอื้อกิจ 6/2
2 นาย ยศกร มหาวรรณ์ 6/1 2 นาย ธนวัฒน์ กิจประพจน์ 6/2
3 นาย ชินดนัย ธรรมขันธา 6/1 3 นาย ศุภชัย รินคำ 6/2
4 นาย ชูชัย ปินตา 6/1 4 นาย ภัทรวุฒิ เขื่อนเมือง 6/3
5 นาย เตชินท์ จอมดวง 6/1 5 นาย มนณัชญ์ กุลวรรณ 6/3
6 นาย ตินดิกร กันทะ 6/2 6 นาย สาริษฐ์ ศรีใจ 6/3
7 นาย ศุภณัฐ กาญจนวัฒนกุล 6/2 7 นาย ณัชนนท์ วงษ์มี 6/3
8 นาย วรกานต์ ปัญญาบุญ 6/2 8 นาย ดรัสพงษ์ อ่ำเอี่ยม 6/3
โต๊ะที่ 3 โต๊ะที่ 4
1 นาย ทรัพย์ทวี แสงเพชร์ 6/3 1 นาย อธิภูมิ เศวตวงษ์ 6/4
2 นาย ธนาพงษ์ แก้วหล้า 6/3 2 นาย ชนาธิป คนเที่ยง 6/5
3 นาย ฌรินทร สมุหทัย 6/4 3 นาย ชัชพิมุข ท้วมวงษ์ 6/5
4 นาย ฐาปณัฏฐ์ ไม้แก่นสาร 6/4 4 นาย บุญพิทักษ์ คำโมนะ 6/5
5 นาย เตชิต ศรีตระกูล 6/4 5 นาย พรหมพิริยะ วุฒิช่วย 6/5
6 นาย ธนภูมิ สุโพธิณะ 6/4 6 นาย รัชภูมิ ปั้นดี 6/5
7 นาย พงศธร สวยงาม 6/4 7 นาย สหวัฒน์ อินวงศ์วาร 6/5
8 นาย ศรีธนญช์ พันสีทา 6/4 8 นาย สุบรรณ หน่อแก้ว 6/5
โต๊ะที่ 5 โต๊ะที่ 6
1 นาย กรณพัฒน์ แสนบุตร 6/5 1 นาย รัฐนันท์ ไชยสลี 6/6
2 นาย พชร ศรีชัยตัน 6/5 2 นาย วัชรชัย ทวีกุล 6/6
3 นาย ศุภวัฒน์ สุธรรมแปง 6/5 3 นาย นนทพัทธ์ ทองแสง 5/1
4 นาย สุนันทวัทร เชี่ยวชาญ 6/5 4 นาย พงศกร พุทธวงศ์วัน 5/1
5 นาย ณภัทร เฟื่องฟู 6/6 5 นาย พักตร์ภูมิ ตาแพร่ 5/1
6 นาย จักรภัทร หอมแก่นจันทร์ 6/6 6 นาย มนุเชษฐ์ หล่อวงศ์ 5/1
7 นาย ธีรเมธ ลังกา 6/6 7 นาย กฤติเดช ปวงจันทร์ 5/1
8 นาย ภูมินทร์ จันทเลิศ 6/6 8 นาย ณัฐอมร คำลือ 5/1
โต๊ะที่ 7 โต๊ะที่ 8
1 นาย พัชระ โลกวิทูล 5/1 1 นาย ญาณพัฒน์ คำวะรัตน์ 5/3
2 นาย จิรานุวัฒน์ ติม้า 5/2 2 นาย ศุวสันต์ เผ่าดี 5/3
3 นาย ณัฐดนัย ใจพล 5/2 3 นาย ชัชนันท์ เหลาประเสริฐ 5/3
4 นาย เทพสุริยา ฟ้าเลิศ 5/2 4 นาย วิศรุต สุดชาติ 5/3
5 นาย ปารณ ดาวทอง 5/2 5 นาย เกียรติศักดิ์ โนวุฒิ 5/4
6 นาย ภาคิน ศิวธรรมรัตน์ 5/2 6 นาย พีรดนย์ กตัญญู 5/4
7 นาย สุชาครีย์ สุธาพจน์ 5/2 7 นาย วุฒิพรรษ ใจคำ 5/4
8 นาย เสฏฐวุฒิ ธนาคำ 5/2 8 นาย เกียรติภูมิ คูหา 5/4
โต๊ะที่ 9 โต๊ะที่ 10
1 นาย จิรพงศ์ ลำคำ 5/4 1 นาย ณัฐกิตติ์ กติยา 5/5
2 นาย นนทนันท์ นันทวาศ 5/4 2 นาย ศิริโรจณ์ เมืองมูล 5/5
3 นาย วชิรวิชญ์ พันธุ์พาณิชย์ 5/4 3 นาย กรภัทร์ แสนอาสา 5/6
4 นาย ศรันย์ คงสิน 5/4 4 นาย ชัธทวี นุภาพ 5/6
5 นาย ศักรินทร์ เชียงแรง 5/4 5 นาย ปฏิหารย์ ธรรมนุ 5/6
6 นาย รัชชานนท์ ชุมภู 5/4 6 นาย จักริน อุดรพงศ์พันธ์ 5/6
7 นาย นวพล เดชบุญ 5/5 7 นาย สุรพศ วงศ์จีน 5/6
8 นาย วรรณศาสตร์ ราชสมศรี 5/5 8 นาย อัครพนธ์ ไกลถิ่น 5/6
โต๊ะที่ 11 โต๊ะที่ 12
1 นาย กิตติภณ ฝ่ายเดช 4/1 1 นาย ไมตรี แซ่ลี 4/1
2 นาย จรณินท์ อินสอน 4/1 2 นาย ราเมศ ยาสมุทร 4/1
3 นาย ชนกานต์ สนิทดี 4/1 3 นาย อลงกรณ์ แซ่จิว 4/1
4 นาย ตฤษนันท์ ปลีคำ 4/1 4 นาย นพรัตน์ เหลืองอ่อน 4/1
5 นาย เป็นไท โยธาวุธ 4/1 5 นาย รังสิมันตุ์ คำตื้อ 4/1
6 นาย พชรพนธ์ พรหมวงศ์ 4/1 6 นาย สุพศิน สาใจ 4/1
7 นาย พิชญุตม์ ภิราษร 4/1 7 นาย ตุลธร วงศ์ชัย 4/2
8 นาย เมธาสิทธิ์ อุ่นเมือง 4/1 8 นาย ธนกรณ์ จองคำ 4/2
โต๊ะที่ 13 โต๊ะที่ 14
1 นาย ภูมิ สิริปูชกะ ณ เชียงใหม่ 4/2 1 นาย ศิรภัทร ตรีกุล 4/2
2 นาย ภูมิพิเชษฐ์ จับใจนาย 4/2 2 นาย อัจฉริยะวิทย์ ตุรงค์สมบูรณ์ 4/2
3 นาย วิทวัส แก้วคำแดง 4/2 3 นาย ณัฐดนัย ทาแกง 4/3
4 นาย วีรภัทร ดากลาง 4/2 4 นาย ธนพล นันทราช 4/3
5 นาย สิทธิชัย ปฐมวงค์ 4/2 5 นาย สิทธิโชค พุทธวงศ์ 4/3
6 นาย ธนพล ปิติปุณณโชติ 4/2 6 นาย ทัชชกร สีสง่า 4/3
7 นาย กัญจณภัทร ใสสุข 4/2 7 นาย นิธินันท์ สภานนท์ 4/3
8 นาย ณัฐวุฒิ ใจวงศ์ 4/2 8 นาย พฤฒินันท์ จรัสผลเจริญ 4/3
โต๊ะที่ 15 โต๊ะที่ 16
1 นาย ระพีพัฒน์ ฝอยทอง 4/3 1 นาย ปิยชาติ น้ำทิพย์ 4/5
2 นาย วงศกร ราชคมภ์ 4/3 2 นาย พิภูษณะ คันทาโย 4/5
3 นาย ธีรดนย์ เเตงเส็ง 4/4 3 นาย ธนกฤต อาจยาทา 4/6
4 นาย วสวัสตติ์ สีหะวงษ์ 4/4 4 นาย เอกวัฒน์ สมโภช 4/6
5 นาย สิริพงศ์ สุภาพันธุ์ชูชัย 4/4 5 นาย เขม พรมมา 4/6
6 นาย รัชชานนท์ จิตถา 4/4 6 นาย ทินภัทร ศรีสมโภชน์ 4/6
7 นาย ชัยธัช รัตนสาร 4/5 7 นาย ธนกฤต อินนันชัย 4/6
8 นาย ชานน มาไกล 4/5 8 นาย ภูมิภัทร คำเหลือง 4/6
โต๊ะที่ 17 โต๊ะที่ 18
1 นาย ศักรินทร์ คีรีแก้ว 4/6 1 ด.ช. ศุภวิชญ์ ลื้อยอด 3/1
2 นาย ศิวกร แก้วมาลา 4/6 2 ด.ช. สรันภัทร สวนโพธิ์ 3/1
3 ด.ช. กฤษกร บุญปั๋น 3/1 3 ด.ช. สุรพีร์ สุวรรณ์ 3/1
4 ด.ช. กิติศักดิ์ สว่างพนาพันธ์ 3/1 4 ด.ช. เอกพงศ์ จอมวงศ์ 3/1
5 ด.ช. ไกรศร พงษ์นุ่มกูล 3/1 5 ด.ช. ชญตว์ ใจกล้า 3/2
6 ด.ช. ธนวัฒน์ ดวงสุข 3/1 6 ด.ช. ทัศน์พล เอี่ยวเฮง 3/2
7 ด.ช. ภคนนท์ พื้นชมภู 3/1 7 ด.ช. ธนกร ณัชปัญญาภรณ์ 3/2
8 ด.ช. ศุภกร กันทะวงศ์ 3/1 8 ด.ช. ธนธรณ์ อินต๊ะรัตน์ 3/2
โต๊ะที่ 19 โต๊ะที่ 20
1 ด.ช. พิพรรธน์ พินิจสุวรรณ 3/2 1 ด.ช. ปรัชญา ปาลี 3/3
2 ด.ช. ภัทรพล กวางอุเสน 3/2 2 ด.ช. ภาสวีร์ มีบุญเกิด 3/3
3 ด.ช. มนต์ณภัทร คุ้มวงษ์ 3/2 3 ด.ช. ภูมิ ธรรมเดช 3/3
4 ด.ช. ลธีชล ไพฑูรย์ 3/2 4 ด.ช. รณกร นิแสนสัตย์ 3/3
5 ด.ช. สมเด็จ ป๊อกแก้ว 3/2 5 ด.ช. สพล พงศ์พานกุล 3/3
6 ด.ช. กริชกร หมื่นอินทร์ 3/3 6 ด.ช. สิรภพ พุทธอาสน์ 3/3
7 ด.ช. ฐากร ใจพล 3/3 7 ด.ช. ชินวัตร ใยแก่นจันทร์ 3/4
8 ด.ช. นวฤกษ์ พิทักษ์อำพรรณ 3/3 8 ด.ช. ณัฐวัฒน์ สิงห์คำ 3/4
โต๊ะที่ 21 โต๊ะที่ 22
1 ด.ช. ตรีศร ธะนะหมอก 3/4 1 ด.ช. ชลน่าน ไชยรัตน์ 2/1
2 ด.ช. ธีธัช วีรณรงค์กร 3/4 2 ด.ช. ณัฐดนัย อินทราทิพย์ 2/1
3 ด.ช. ประภวิษณุ์ ญาติกา 3/4 3 ด.ช. ภาณุพงค์ อ่อนหวาน 2/1
4 ด.ช. พรหมชัย ชูแสง 3/4 4 ด.ช. วุฒิชัย ชัยเรืองวุฒิ 2/1
5 ด.ช. ภวัต มูลเมืองคำ 3/4 5 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เศรษฐสิริวาณิช 2/1
6 ด.ช. รัชภูมิ ขาวสอาด 3/4 6 ด.ช. จารุภัทร ใจจง 2/2
7 ด.ช. วุฒิกร ศรีศิริ 3/4 7 ด.ช. ชโนดม อ่อนทองคำ 2/2
8 ด.ช. คณพล กาจธัญกิจ 2/1 8 ด.ช. ธนภัทร วิชา 2/2
โต๊ะที่ 23 โต๊ะที่ 24
1 ด.ช. ประภู ทิศหล้า 2/2 1 ด.ช. ชยาวัฒน์ อะนาโรจน์ 2/3
2 ด.ช. พลกฤษณ์ บุญมี 2/2 2 ด.ช. ชิติพัทธ์ กันชูลี 2/3
3 ด.ช. วชิรวิชญ์ อินทพันธ์ 2/2 3 ด.ช. โชติอนันต์ทรัพย์ โสภาเคน 2/3
4 ด.ช. ศรีเพชร ก้างยาง 2/2 4 ด.ช. ณัฎฐ์ สมหวัง 2/3
5 ด.ช. สิรภพ ควรสุวรรณ 2/2 5 ด.ช. นนท์ธิพัธ ใจเสาร์ดี 2/3
6 ด.ช. กันต์พงษ์ ศรีกะกุล 2/2 6 ด.ช. ปฏิมา เครือฟู 2/3
7 ด.ช. กฤตภาส ดำรงพานิชชัย 2/2 7 ด.ช. ปรานต์วริศ เจนกุลประสูตร 2/3
8 ด.ช. กฤษฏา คำอุปละ 2/3 8 ด.ช. ปรินทร แห้วสันตติ 2/3
โต๊ะที่ 25 โต๊ะที่ 26
1 ด.ช. พลัฏฐ์ มณีมูล 2/3 1 ด.ช. พรรณกวี ราวกลาง 2/4
2 ด.ช. พิสิษฐ์ บุญแรง 2/3 2 ด.ช. พิษณุพงศ์ ตุ้ยอ้าย 2/4
3 ด.ช. ภูริภัทร์ พรมมินทร์ 2/3 3 ด.ช. พีรณัฐ วิจิตรจรัสแสง 2/4
4 ด.ช. กัณฑ์พัฒน์ ยะวงค์แก้ว 2/4 4 ด.ช. รังสิมันตุ์ สุวรรณ์ 2/4
5 ด.ช. เขมชาติ พิทักษ์ยอด 2/4 5 ด.ช. ศรัณย์ คำไทย 2/4
6 ด.ช. จักรรินทร์ ลือสัก 2/4 6 ด.ช. กฤตภัทร์ สมฤทธิ์ 1/1
7 ด.ช. ณฐกร กันอินทร์ 2/4 7 ด.ช. เกียรติยศ อนุวรชิกา 1/1
8 ด.ช. นพรัตน์ ป้องฉิม 2/4 8 ด.ช. จิรภัทร สิงห์ใจ 1/1
โต๊ะที่ 27 โต๊ะที่ 28
1 ด.ช. ณัช กอตระกูลสิน 1/1 1 ด.ช. ศุภกาญจน์ แจ่มจรัส 1/1
2 ด.ช. ณัฐนันท์ ขวัญวงค์ 1/1 2 ด.ช. อดิสรณ์ ปะระมะ 1/1
3 ด.ช. ธนกร รักษาวงศ์ 1/1 3 ด.ช. กฤตยชญ์ รัตนชมภู 1/2
4 ด.ช. บูรพา แสนวัน 1/1 4 ด.ช. ก้องภพ กองเกียรติเจริญ 1/2
5 ด.ช. พิสิษฐ์ปรีชา ศิริชื่นวิจิตร 1/1 5 ด.ช. กัญจน์ เรืองนภารัตน์ 1/2
6 ด.ช. เฟื่องลาภ ศรีกอน 1/1 6 ด.ช. กันต์ เจริญสุข 1/2
7 ด.ช. ภูริณัฐ สงบ 1/1 7 ด.ช. โชคชัย ยากยืน 1/2
8 ด.ช. รชตะ กาวิละ 1/1 8 ด.ช. ปรมัตถ์ ปนยะ 1/2
โต๊ะที่ 29 โต๊ะที่ 30
1 ด.ช. รักษ์ภูมิไทย ใจทน 1/2 1 ด.ช. พีรเศรษฐ์ โชคสุภนัย 1/3
2 ด.ช. วรวิทย์ กาญจนา 1/2 2 ด.ช. ศิริวัตติ์ แสนสล่า 1/3
3 ด.ช. ศุภกร อินทรีย์ 1/2 3 ด.ช. ศิวัช โชติช่วง 1/3
4 ด.ช. กฤษณ์ วงศ์ราษฎร์ 1/3 4 ด.ช. ชิษณุพงศ์ ด้วงกระยอม 1/4
5 ด.ช. ก้องตะวัน สงวนวงศ์ 1/3 5 ด.ช. ทิวัตถ์ ทาจุมปู 1/4
6 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ เลิศอนันต์ 1/3 6 ด.ช. เบญจกูล พวงมะลิ 1/4
7 ด.ช. ธีรเมธ ทรายคำ 1/3 7 ด.ช. ปรัชญพงศ์ ส่องสว่าง 1/4
8 ด.ช. นครินทร์ สุขัง 1/3 8 ด.ช. ปรัญชัย แก้วคำปา 1/4
โต๊ะที่ 31 โต๊ะที่ 32
1 ด.ช. พัฒธนิต บัวติ๊บ 1/4 1 น.ส. ณัฏฐณิชา บุญเลิศ 6/1
2 ด.ช. ศตพล ไชยเจริญ 1/4 2 น.ส. ณัสนันท์ อะโนมา 6/1
3 ด.ช. ศุภโชค แสงจันทร์ 1/4 3 น.ส. ทัศนีย์ มีแก้ว 6/1
4 ด.ช. สิทธิภาคย์ ราชสมบัติ 1/4 4 น.ส. ณิชชยา เนตรตระกูล 6/1
5 น.ส. วัลย์นภัสร์ ชิษณุธัญโชติ 6/1 5 น.ส. เบญญากร ใจหงษ์ 6/1
6 น.ส. กัญญารัตน์ สีเขียว 6/1 6 น.ส. กุลนันท์ ขันใจ 6/1
7 น.ส. กัลยากร จันทะนาม 6/1 7 น.ส. ชุติกาญจน์ มหายศนันท์ 6/1
8 น.ส. ณฐินี สมคิด 6/1 8 น.ส. โชติกา ยศคำ 6/1
โต๊ะที่ 33 โต๊ะที่ 34
1 น.ส. ณัฐกมล พลังฤทธิ์ 6/1 1 น.ส. จอมขวัญ ไวว่อง 6/2
2 น.ส. ธีราภรณ์ ทารัตน์ 6/1 2 น.ส. ฐิติวาภรณ์ พิมลทิพย์ 6/2
3 น.ส. นริศรา กรกัลยา 6/1 3 น.ส. ดลณพร กันถารัตน์ 6/2
4 น.ส. ปาณิสรา ศิริรัตน์พิริยะ 6/1 4 น.ส. อารยา สาคำ 6/2
5 น.ส. รุจิษยา ใจเสาร์ดี 6/1 5 น.ส. จุฑามาศ กัลยา 6/2
6 น.ส. ลลิล ตันประเสริฐ 6/1 6 น.ส. จุฑามาศ มีเมล์ 6/2
7 น.ส. สิริรัตน์ ปารินทร์ 6/1 7 น.ส. ชยาภรณ์ ทรายแซม 6/2
8 น.ส. กรวรรณ คิมผล 6/2 8 น.ส. ชุติมา เต็มนิธิรัตน์ 6/2
โต๊ะที่ 35 โต๊ะที่ 36
1 น.ส. ธัญลักษณ์ ชูไว 6/2 1 น.ส. อันดามัน ช่างบุ 6/2
2 น.ส. ธิดารัตน์ เชื้อสะอาด 6/2 2 น.ส. เกศนิภา ธิชาญ 6/3
3 น.ส. นภสร ดอนดง 6/2 3 น.ส. ณัฐกานต์ ธิชาญ 6/3
4 น.ส. นันทลักษณ์ วงศ์ภักดิ์ 6/2 4 น.ส. บุษบาวิลิศ สิทธิมงคล 6/3
5 น.ส. นิรากร คำบุรี 6/2 5 น.ส. หทัยชนก ดีมี 6/3
6 น.ส. มณิชญา ตนะทิพย์ 6/2 6 น.ส. อภิสรา มูลจ้อย 6/3
7 น.ส. มั่นหทัย ใจหมั้น 6/2 7 น.ส. ชนิตสิรี สิทธิแปง 6/3
8 น.ส. สุทธิดา วัฒนะ 6/2 8 น.ส. ญานิศา ศรีสรสิทธิ์ 6/3
โต๊ะที่ 37 โต๊ะที่ 38
1 น.ส. แทนหทัย ผลาพฤกษ์ 6/3 1 น.ส. สรินยา คูอาริยะกุล 6/3
2 น.ส. นวรัตน์ ขัดพะนัด 6/3 2 น.ส. อัญชลี คำทา 6/3
3 น.ส. ปิยธิดา พรมตัน 6/3 3 น.ส. พรนภัส โลบุญ 6/4
4 น.ส. พิชชาภา วงศราช 6/3 4 น.ส. อานัสนันท์ จันทะวงค์ 6/4
5 น.ส. พิมพิกา ศิริเวช 6/3 5 น.ส. จุฑาเกศ เรืองอาจ 6/4
6 น.ส. ภัคจิรา ตาด้วง 6/3 6 น.ส. ชนาพร กุลเจริญ 6/4
7 น.ส. ภัทราภรณ์ วงค์ใหญ่ 6/3 7 น.ส. ชุติกาญจน์ พรมมา 6/4
8 น.ส. มนัสนันท์ ชูไว 6/3 8 น.ส. ทิชชา อัตเสน 6/4
โต๊ะที่ 39 โต๊ะที่ 40
1 น.ส. เทียนฤทัย ศรีนวล ม.6/4 1 น.ส. วิชญาพร อยู่สุภาพ 6/4
2 น.ส. ประกายวรรณ ไช่ ม.6/4 2 น.ส. ธิดารัตน์ น้อยเศษ 6/4
3 น.ส. ปวิชญา เพี้ยงจันทร์ ม.6/4 3 น.ส. ชนัญญา ตนะทิพย์ 6/4
4 น.ส. พรจิรา ศรีประพจน์ ม.6/4 4 น.ส. ชัญญาณ์ภัชน์ ชูก้าน 6/5
5 น.ส. พิราวรรณ อินทร์อุ่นโชติ ม.6/4 5 น.ส. ปิยวิญญ์ สันติภาพวิวัฒนา 6/5
6 น.ส. ปิยะวรรณ แก้วบุญเรือง ม.6/4 6 น.ส. พิชญามญชุ์ วงศ์จำปา 6/5
7 น.ส. วัชรี มะโนราช ม.6/4 7 น.ส. เมธาวี ธรรมปัญญา 6/5
8 น.ส. วัชรีภรณ์ วงศ์วาน ม.6/4 8 น.ส. กัญญาณัฐ สุทธะ 6/5
โต๊ะที่ 41 โต๊ะที่ 42
1 น.ส. คนึงนิต สิทธิ 6/5 1 น.ส. กุลณัฐ ไกลถิ่น 6/6
2 น.ส. ชลลดา มีบุญเกิด 6/5 2 น.ส. ญาณิศา เทพจันตา 6/6
3 น.ส. พรกนก บุญเรือง 6/5 3 น.ส. ปริญ สุริยะภัทช์ 6/6
4 น.ส. พิชญา พรมน้อย 6/5 4 น.ส. รชยานันท์ จันโททัย 6/6
5 น.ส. ลลิตภัทร นันทิยา 6/5 5 น.ส. ดรัลพร วินัน 6/6
6 น.ส. สาริศา วิเชียรกุล 6/5 6 น.ส. ชลิดา ปัญญาบุญ 6/6
7 น.ส. สุพัตรา จันต๊ะไพสน 6/5 7 น.ส. ญาติกา เตชปัญญาสิริ 6/6
8 น.ส. เอื้ออารีย์ จอมใจ 6/5 8 น.ส. ทอฝัน โกมลนาค 6/6
โต๊ะที่ 43 โต๊ะที่ 44
1 น.ส. ทิพย์สุคนธ์ พรมนิมิตร 6/6 1 น.ส. สุภาพร กิติ 6/6
2 น.ส. ธวัลลักษณ์ จินะสี 6/6 2 น.ส. สุพิชชา สุปินะ 5/1
3 น.ส. นันทาศิริ ราชปังกี 6/6 3 น.ส. ชุติมา ราชคมน์ 5/1
4 น.ส. นารินรัตน์ กันยะ 6/6 4 น.ส. เมทาวัลย์ ใจยะ 5/1
5 น.ส. พวงเพชร สายสวาท 6/6 5 น.ส. รวินท์นิภา วงค์ใหญ่ 5/1
6 น.ส. พิริยดา จุ้ยกระโทก 6/6 6 น.ส. พิชญาภา รุ่งเรืองไพสิฐ 5/1
7 น.ส. สุชัญญา ใจใส่ 6/6 7 น.ส. ศุภนิดา ตรงต่องาน 5/1
8 น.ส. สุนิดา ยามเย็น 6/6 8 น.ส. ศดานันท์ กุสาวดี 5/1
โต๊ะที่ 45 โต๊ะที่ 46
1 น.ส. ปาณิสรา จันทร์ถา 5/1 1 น.ส. ณัฐนันท์ กันทะวงค์ 5/2
2 น.ส. ภูริชญา พันแพง 5/1 2 น.ส. ธิดารัตน์ แก้วข้าว 5/2
3 น.ส. ชนิกานต์ เพียรประสม 5/2 3 น.ส. นภัสสร จิตรนาริญ 5/2
4 น.ส. ณิชาภา บัวสัมฤทธิ์ 5/2 4 น.ส. นิรันดร์ยา เนตรตระกูล 5/2
5 น.ส. เปมิกา พลชัย 5/2 5 น.ส. มนัญชา เมืองคำ 5/2
6 น.ส. พัฐชลัชา ไชยชมภู 5/2 6 น.ส. ขวัญกมล ขันใจ 5/3
7 น.ส. ปิยะธิดา บุญวิเศษ 5/2 7 น.ส. ญาณุจจัย ขอดเงิน 5/3
8 น.ส. โชติกา เทพประสิทธิ์ 5/2 8 น.ส. ฐิติยา กะทาง 5/3
โต๊ะที่ 47 โต๊ะที่ 48
1 น.ส. ฑิมพิกา ปัญญาวิชา 5/3 1 น.ส. ณัฏฐธิดา ต๊ะสาร 5/3
2 น.ส. กรนพรัตน์ ราชรองเมือง 5/3 2 น.ส. วนปรัชญ์ จันทร์เที่ยง 5/3
3 น.ส. กรรวี คำแดง 5/3 3 น.ส. วิไลพร บานใจ 5/3
4 น.ส. ขนิษฐา พูลเพียร 5/3 4 น.ส. หทัยทิพย์ แสนพรมมา 5/3
5 น.ส. จิดาภา วิลัยกุล 5/3 5 น.ส. น้ำทิพย์ กุลศิวะพร 5/3
6 น.ส. จุฑามาศ สอนแก้ว 5/3 6 น.ส. พันธ์อิงคกานต์ ธนะหมอก 5/4
7 น.ส. ชลธิดา บริรักษ์พัฒนกุล 5/3 7 น.ส. สุชานรี วงศ์สุริยะ 5/4
8 น.ส. ฑิตฐิยา กิติลือ 5/3 8 น.ส. กุลสินี คนกลาง 5/4
โต๊ะที่ 49 โต๊ะที่ 50
1 น.ส. ณัฐณิฌา พันธ์สกูล 5/4 1 น.ส. ธัญรัตน์ บุญเป็ง 5/5
2 น.ส. พิมพ์พิศฎา เพชรรัตน์ 5/4 2 น.ส. ปณัฐฌา มหาวรรณ์ 5/5
3 น.ส. มนฤทัย อนันตกุล 5/4 3 น.ส. วรกนก พานิชโปรยโสภา 5/5
4 น.ส. วิรันญา นาระต๊ะ 5/4 4 น.ส. ศุภนิดา แก้วหนองฮี 5/5
5 น.ส. สรารัก อิ่นเอ้ย 5/4 5 น.ส. จิรัชญา แสงศรีจันทร์ 5/5
6 น.ส. สุชีรา ตาคำ 5/4 6 น.ส. ชญาสินี จันทนุปาน 5/5
7 น.ส. สุนิสา สุทธป๊อก 5/4 7 น.ส. นรินทรา ป๊อกแก้ว 5/5
8 น.ส. ณัฐณิชา พิชัย 5/5 8 น.ส. สิริทิพย์ สิทธิวงศ์ 5/5
โต๊ะที่ 51 โต๊ะที่ 52
1 น.ส. สุภัทฑริกา ยะหัวฝาย 5/5 1 น.ส. เบญจรัตน์ ไชยบาล 5/6
2 น.ส. สุวนันท์ ทองอินทร์ 5/5 2 น.ส. วชิรญาณ์ ใจเดียว 5/6
3 น.ส. อนิสรา สมีนาง 5/5 3 น.ส. ณัฐรดา ภาพีรนนท์ 5/6
4 น.ส. อวัสดา บัวลอย 5/5 4 น.ส. ชนนิกานต์ คำมามูล 5/6
5 น.ส. มณยเรศ คำอ้าย 5/5 5 น.ส. ชาลิสา ทองคำ 5/6
6 น.ส. ประภาวรินท์ จินดาวิวัฒน์ 5/5 6 น.ส. ฐิติรัตน์ แสงแก้วสันติสุข 5/6
7 น.ส. เกตน์สิรี ทิพเนตร 5/6 7 น.ส. ณัฏฐณิชา จันทร์ฝั้น 5/6
8 น.ส. ทิฆัมพร อะกะเรือน 5/6 8 น.ส. ณัฐกานต์ อุดมดุษฎี 5/6
โต๊ะที่ 53 โต๊ะที่ 54
1 น.ส. พินทุสร เมืองชื่น 5/6 1 น.ส. รัตนาภรณ์ เนื่องหล้า 4/1
2 น.ส. มณทิรา คำชุ่ม 5/6 2 น.ส. ศุภาพิชญ์ จริยพัฒนกุล 4/1
3 น.ส. ศจิกา จินดานุรักษ์ 5/6 3 น.ส. สุทธิดา ใจบุญ 4/1
4 น.ส. อรอร เดือนเพ็ญ 5/6 4 น.ส. กัญญารัตน์ สุอำ 4/1
5 น.ส. กวินทิพย์ มัญชุกุล 4/1 5 น.ส. ณิชมน ทะอินทร์ 4/1
6 น.ส. กัญญารัตน์ ลลิตกาญจน์ 4/1 6 น.ส. ทักษพร พรมจักร์ 4/1
7 น.ส. ณัฐฐิรา ใจมา 4/1 7 น.ส. กวิสรา วาดเขียน 4/2
8 น.ส. นภาวรรณ วงค์กา 4/1 8 น.ส. กุลภรณ์ อินทสระ 4/2
โต๊ะที่ 55 โต๊ะที่ 56
1 น.ส. ธนัชดา เกิดปานทอง 4/2 1 น.ส. รัชดาพร บุญรังษี 4/2
2 น.ส. นภัสวรรณ กันจะนะ 4/2 2 น.ส. อัญชลี เซี๊ยะสกุล 4/2
3 น.ส. ปิยนันท์ กรรณิการ์ 4/2 3 น.ส. ชวัลลักษณ์ ลือชา 4/3
4 น.ส. ลักษิกา วงศ์ชัย 4/2 4 น.ส. ไพลิน งดงาม 4/3
5 น.ส. กณิศา หนูจันทร์ 4/2 5 น.ส. เอื้อการย์ ตาปัญญา 4/3
6 น.ส. ณัฐวลัญช์ เชยบาน 4/2 6 น.ส. กชกร อินทรศร 4/3
7 น.ส. นิรมล เพชรรัตน์พันธุ์ 4/2 7 น.ส. กมลนัทธ์ ขวัญวงค์ 4/3
8 น.ส. พิกุลทอง คุณาเทพ 4/2 8 น.ส. เกวลิน ก่อเกิด 4/3
โต๊ะที่ 57 โต๊ะที่ 58
1 น.ส. นรีกานต์ จันทิมา 4/3 1 น.ส. ศิรภัสสร นันตาชัยวุฒิ 4/3
2 น.ส. ปณาลี เหลี่ยมวัฒนา 4/3 2 น.ส. กัลยรัตน์ ภักดียนต์เจริญ 4/3
3 น.ส. เปมาวดี จันต๊ะวงค์ 4/3 3 น.ส. ชลดา สิงหชัย 4/4
4 น.ส. พิมชน ปวนยา 4/3 4 น.ส. ชโลบล ไชยเจริญ 4/4
5 น.ส. ภัทราภรณ์ ปุดธิมา 4/3 5 น.ส. ธนพร พิชิตพร 4/4
6 น.ส. มัชฌมน รินนาศักดิ์ 4/3 6 น.ส. สุชญา สุจิตรา 4/4
7 น.ส. มิเรียม ขวัญชัย 4/3 7 น.ส. สุธีรา ถาริยะ 4/4
8 น.ส. วัชรีพร ทะเรือน 4/3 8 น.ส. อัจฉรา ตาหล้า 4/4
โต๊ะที่ 59 โต๊ะที่ 60
1 น.ส. กัญญารัตน์ มาคำ 4/4 1 น.ส. ปัจรัตน์ ปุระตา 4/4
2 น.ส. จริยา อนุรักษ์ 4/4 2 น.ส. มัลลิยา แจขจัด 4/4
3 น.ส. ชุติมา กาวิจันทร์ 4/4 3 น.ส. อนัญญา แพงพงา 4/4
4 น.ส. ฐิติชญา ขันตี 4/4 4 น.ส. อริสา มิมาละ 4/4
5 น.ส. ณิชารีย์ ธะนะตัน 4/4 5 น.ส. อุมาพร มุสิกานนท์ 4/4
6 น.ส. ทับทิม ทองดวง 4/4 6 น.ส. ทิพย์ธัญญา แสนคำวินิจ 4/4
7 น.ส. นฤมล มงคลนำ 4/4 7 น.ส. ต้องกมล อุปการ 4/5
8 น.ส. ประภาวดี มหาวงศ์ 4/4 8 น.ส. กัลยวรรธน์ วรรณโสภา 4/5
โต๊ะที่ 61 โต๊ะที่ 62
1 น.ส. จีรพัฒน์ จันทร์ศิริ 4/5 1 น.ส. ฐิติชญา โยปินตา 4/5
2 น.ส. ชัชญา ก้อนคำ 4/5 2 น.ส. ณัฐการณ์ ปัญญา 4/5
3 น.ส. ณัฐนรี ใจปะละ 4/5 3 น.ส. นงนภัส ธนะวดี 4/5
4 น.ส. บุษยมาศ ใจบาน 4/5 4 น.ส. นิชาภา หัวนะราษฎร์ 4/5
5 น.ส. ปริยาภัทร อาจโพธิ์ 4/5 5 น.ส. ปาณิสรา ราชจินดา 4/5
6 น.ส. ศิวากร อุปนันชัย 4/5 6 น.ส. พีราวรรณ สีหลิ่ง 4/5
7 น.ส. จิรัชญา ขรรค์ชัย 4/5 7 น.ส. มณฑิรา แจขจัด 4/5
8 น.ส. ชมนาด ข่ายแก้ว 4/5 8 น.ส. วาสิตา สุเมธวทานิย 4/5
โต๊ะที่ 63 โต๊ะที่ 64
1 น.ส. สร้อยชฎาภา สร้อยทอง 4/5 1 น.ส. กรรณิการ์ แก้วข้าว 4/6
2 น.ส. อรปรียา แสงศรีจันทร์ 4/5 2 น.ส. ณัฐชานันท์ ทะอินทร์ 4/6
3 น.ส. อรสา ชื่นรัมย์ 4/5 3 น.ส. ปาลิตา ฟูคำมี 4/6
4 น.ส. พิชญา เชยกระรินทร์ 4/6 4 น.ส. พรภินันท์ ธรรมวงค์ 4/6
5 น.ส. ณัฐธิดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 4/6 5 น.ส. ภัทราภรณ์ เจริญราช 4/6
6 น.ส. นิชาภา คำทา 4/6 6 น.ส. มาฆชา ใจชื่น 4/6
7 น.ส. แพรชมพู ปกครองบ้าน 4/6 7 น.ส. ระรินฝัน อิ่นพันธุ์ 4/6
8 น.ส. ลักขณา มุติมรรคา 4/6 8 น.ส. ศิรประภา รื่นรมย์ 4/6
โต๊ะที่ 65 โต๊ะที่ 66
1 น.ส. ศิรภัสสร ดอนศรี 4/6 1 ด.ญ. ณิชากร ใจอิน 3/1
2 น.ส. ษมา ดำสอาด 4/6 2 ด.ญ. พัชราฎา เตชไตรรัตน์ 3/1
3 น.ส. เสมอปลาย จันธิมา 4/6 3 ด.ญ. ภาณิชา ทองผดุงโรจน์ 3/1
4 น.ส. อภิชญา บุญตา 4/6 4 ด.ญ. ภูริชญา กาฬพรรณลึก 3/1
5 ด.ญ. ชนารดี สมปาน 3/1 5 ด.ญ. มัซนีย์ ฮานาฟี 3/1
6 ด.ญ. ชลธิชา ปีภา 3/1 6 ด.ญ. รุ้งสินี สายปัน 3/1
7 ด.ญ. เชื่อมรัก เย็นใจมา 3/1 7 ด.ญ. วรรณิดา ละมูนกิจ 3/1
8 ด.ญ. ฐิติกาล จันทาพูน 3/1 8 ด.ญ. อภิชญา บุญมา 3/1
โต๊ะที่ 67 โต๊ะที่ 68
1 ด.ญ. อรพิชญ์ ชัยภูวนารถ 3/1 1 ด.ญ. ณัฏฐณิชา แก่นท้าว 3/2
2 ด.ญ. อิสรีย์ พงษ์ทิวาพรรณ 3/1 2 ด.ญ. ณิชกานต์ วงศ์สม 3/2
3 ด.ญ. กนกรส เค้าหม่อง 3/2 3 ด.ญ. แทนชนก ใจคำธรรม 3/2
4 ด.ญ. กัลยกร ก้อนคำ 3/2 4 ด.ญ. ธัญชนก ชอบจิตร 3/2
5 ด.ญ. กิตติญา เจริญศิลป์ 3/2 5 ด.ญ. นฤมาศ อินทะโน 3/2
6 ด.ญ. กุลภรณ์ สายลาม 3/2 6 ด.ญ. ภาวลี เรืองนภารัตน์ 3/2
7 ด.ญ. ชนม์นิภา ทาสุรินทร์ 3/2 7 ด.ญ. รุจิรา ชัยวรรณ์ 3/2
8 ด.ญ. ฐิติกานต์ พุทธินัน 3/2 8 ด.ญ. ลลิตา จิตวิศรุตกุล 3/2
โต๊ะที่ 69 โต๊ะที่ 70
1 ด.ญ. ศิริขวัญ สัทธศรี 3/2 1 ด.ญ. ปารีณา พลเยี่ยม 3/3
2 ด.ญ. จิรัมภา ขำกล่ำ 3/3 2 ด.ญ. พัชรามณ เตชไตรรัตน์ 3/3
3 ด.ญ. ชิดชนก อุดมฤกษ์สกุล 3/3 3 ด.ญ. พิชญ์สินี พิบูลย์รังษี 3/3
4 ด.ญ. ซากุระ โอกุระ 3/3 4 ด.ญ. พิชญาภา ทิศสุกใส 3/3
5 ด.ญ. ธนิษฐา เย็นคต 3/3 5 ด.ญ. พิมลพรรณ สร้อยสวิง 3/3
6 ด.ญ. เบญญาภา วินิชาคม 3/3 6 ด.ญ. ภัทรวดี ใจเย็น 3/3
7 ด.ญ. ปริชญา สุยะ 3/3 7 ด.ญ. มนตรา ยาเจริญ 3/3
8 ด.ญ. ปาณิสรา ตรีสุวรรณ 3/3 8 ด.ญ. สุจาฬิณี สุดสม 3/3
โต๊ะที่ 71 โต๊ะที่ 72
1 ด.ญ. ชนกนันท์ วงค์ขัติย์ 3/4 1 ด.ญ. ทักษพร นามวงศ์ 3/4
2 ด.ญ. เขมิกา กันทายวง 3/4 2 ด.ญ. ทิชา นวังคสัตถุศาสน์ 3/4
3 ด.ญ. ณภัทร ผาแสง 3/4 3 ด.ญ. ปองกานต์ คนชม 3/4
4 ด.ญ. ณัฐกมล สุวรรณศรี 3/4 4 ด.ญ. พิกุลทอง ก้างยาง 3/4
5 ด.ญ. ณัฐชยา จันทะเวียง 3/4 5 ด.ญ. แพรพลอย พงษ์เต้า 3/4
6 ด.ญ. ณัฐณิชา สุขประภาภรณ์ 3/4 6 ด.ญ. สิริญาพร ฟังเร็ว 3/4
7 ด.ญ. ณิชาภัทร จันทร์แสนตอ 3/4 7 ด.ญ. สุภาพิช ห่วงมิตร 3/4
8 ด.ญ. ณิชาภา ภูคำอภิรมย์ 3/4 8 ด.ญ. คณิศรา สุขเกษม 2/1
โต๊ะที่ 73 โต๊ะที่ 74
1 ด.ญ. จิรวดี สิงห์ตระหง่าน 2/1 1 ด.ญ. เพ็ญพิชชา แก้วหน่อ 2/1
2 ด.ญ. ณัฐรัตน์ ใจนันตา 2/1 2 ด.ญ. ภัทรสุดา สิงห์แก้ว 2/1
3 ด.ญ. ธรินดา คำลือเมือง 2/1 3 ด.ญ. มัชฌิมา คำยอด 2/1
4 ด.ญ. ธันยชนก ศิริเศรษฐ์โสภณ 2/1 4 ด.ญ. เมธาพร พิรัญเจริญ 2/1
5 ด.ญ. นนทิวา ชลยุทธ 2/1 5 ด.ญ. ยูอีร่า ฮัน 2/1
6 ด.ญ. นลินรัตน์ กันทะรา 2/1 6 ด.ญ. ลลิภัทร แสนแทน 2/1
7 ด.ญ. ปาริณา จันทร์เจนจบ 2/1 7 ด.ญ. วริษา หะวัน 2/1
8 ด.ญ. พิมพ์ญาดา สิงห์ผาสุข 2/1 8 ด.ญ. สุวลักษณ์ ใจแก้ว 2/1
โต๊ะที่ 75 โต๊ะที่ 76
1 ด.ญ. อิสรีย์ ผ่านวิริยะชัย 2/1 1 ด.ญ. ทรงพร สงค์ประเสริฐ 2/2
2 ด.ญ. กรกนก ช่างแก้ว 2/2 2 ด.ญ. ทัศชญากานต์ ชัยเรืองเดช 2/2
3 ด.ญ. ขวัญจิรา สายสุยา 2/2 3 ด.ญ. ธัญชนก เชื้อเมืองพาน 2/2
4 ด.ญ. ณัชชา ลินทอง 2/2 4 ด.ญ. ธีรนาฎ เครือดวงคำ 2/2
5 ด.ญ. ณัฏฐนิช หงษาคำ 2/2 5 ด.ญ. ปาลิตา เขื่อนเพชร 2/2
6 ด.ญ. ณัฐกฤตา ภาชนะ 2/2 6 ด.ญ. ภคพร รสเข้ม 2/2
7 ด.ญ. นภัสวรรณ บุญเมือง 2/2 7 ด.ญ. รัตนวดี เพียรการ 2/2
8 ด.ญ. ปฏิมาภรณ์ มะลิวัน 2/2 8 ด.ญ. ญาณิศา เกียรติบุรุษ 2/3
โต๊ะที่ 77 โต๊ะที่ 78
1 ด.ญ. ณฐมน ตาก๋า 2/3 1 ด.ญ. สุรางคนา สุวรรณกาศ 2/3
2 ด.ญ. ณัฐลดา โคตรด้วง 2/3 2 ด.ญ. สุวรรณมาลี แซ่หาง 2/3
3 ด.ญ. ณิชกานต์ กิติ 2/3 3 ด.ญ. สุวรา วรรณชัย 2/3
4 ด.ญ. เบญญาภา ชอบจิต 2/3 4 ด.ญ. ชุติกาญจน์ คุชิดะ 2/4
5 ด.ญ. พลอยวรีย์ บุญมี 2/3 5 ด.ญ. ธนิสสร พรหมวะนา 2/4
6 ด.ญ. วรดา ตุ่นไธสง 2/3 6 ด.ญ. น้ำทิพย์ มูลใจทราย 2/4
7 ด.ญ. สิริสกุลพร ศิริคุณ 2/3 7 ด.ญ. ปพิชญา ชื่นจิตต์ 2/4
8 ด.ญ. สุธีกานต์ ครองไชย 2/3 8 ด.ญ. ปาริฉัตร ใจปง 2/4
โต๊ะที่ 79 โต๊ะที่ 80
1 ด.ญ. พรรณิศา เหม่ากระโทก 2/4 1 ด.ญ. สุชัญญา สัตยานันท์ 2/4
2 ด.ญ. พัชริดา รักแม่ 2/4 2 ด.ญ. กัญญาณัฐ ลากุล 1/1
3 ด.ญ. มณิชญา นวลสาย 2/4 3 ด.ญ. ณัฐณิชา จันทร์แสนตอ 1/1
4 ด.ญ. วิดาวัลย์ จันทรทนุ 2/4 4 ด.ญ. ธนิกานต์ ศรีวุฒิ 1/1
5 ด.ญ. วีรภามาศ ฟองจันทร์สม 2/4 5 ด.ญ. นววรรณ ตุ้ยต๋า 1/1
6 ด.ญ. ศิริรัตน์ ศูนย์กลาง 2/4 6 ด.ญ. พรรณธร ปัญญาวงค์ 1/1
7 ด.ญ. สวรส โปร่งใจ 2/4 7 ด.ญ. พิชชาพร พงษ์คำ 1/1
8 ด.ญ. สิริยากร เจียรสุวรรณ 2/4 8 ด.ญ. พิมพ์ภู แก้วหน่อ 1/1
โต๊ะที่ 81 โต๊ะที่ 82
1 ด.ญ. ลภัสรดา แก้วประสงค์ 1/1 1 ด.ญ. ฑิฆัมพร ปัญญา 1/2
2 ด.ญ. สารินธิดา เรือนแก้ว 1/1 2 ด.ญ. ณิชาภัทร อินศรี 1/2
3 ด.ญ. อรชพร แก้วประสม 1/1 3 ด.ญ. นาถสิตา คฤหานนท์ 1/2
4 ด.ญ. อลิสา คำสมุทร 1/1 4 ด.ญ. ปภาพินท์ อินเปล่ง 1/2
5 ด.ญ. รุจิรดา ตันใจเพชร 1/2 5 ด.ญ. ปราณชนนี สุทธศิลป์ 1/2
6 ด.ญ. กริณฑรัตน์ เชื้อสุวรรณ 1/2 6 ด.ญ. เปียโน บุญเต็ม 1/2
7 ด.ญ. ชุติกาญจน์ พงศ์ศิริวานิชย์ 1/2 7 ด.ญ. พลอยลดา คำคณา 1/2
8 ด.ญ. ชุติรดา กันทาธรรม 1/2 8 ด.ญ. ภัคนันท์ แก้วมณี 1/2
โต๊ะที่ 83 โต๊ะที่ 84
1 ด.ญ. วิชญาดา ละมัย 1/2 1 ด.ญ. ณัฐชา พุฒตรง 1/3
2 ด.ญ. สุพรรญวดี มณีศุภชาติ 1/2 2 ด.ญ. ณัฐพร กิณเสน 1/3
3 ด.ญ. สุพิชญา จันทร์ชื่น 1/2 3 ด.ญ. ธัญชนก อนุ 1/3
4 ด.ญ. กนกวรรณ จันทรเสนา 1/3 4 ด.ญ. นันทิรัตน์ ตุ่นไธสง 1/3
5 ด.ญ. กัญชริกา ตะวันแสง 1/3 5 ด.ญ. ปณิธินันท์ ชัยภูวนารถ 1/3
6 ด.ญ. เจนิสตา ชินรักษ์ศิริ 1/3 6 ด.ญ. ประพิมพร แก้วเทพ 1/3
7 ด.ญ. ชนิสรา เรือนสอน 1/3 7 ด.ญ. ปิยฉัตร วิชัยหิน 1/3
8 ด.ญ. ณัฏฐธิดา ใจยา 1/3 8 ด.ญ. ปิยะธิดา ทองทา 1/3
โต๊ะที่ 85 โต๊ะที่ 86
1 ด.ญ. รินรดา บรรพจน์พิทักษ์ 1/3 1 ด.ญ. ธัญภัทร อภิวัฒน์วุฒิกุล 1/4
2 ด.ญ. ริษฎาพร พรรคนา 1/3 2 ด.ญ. ธิชาณันท์ ยันณี 1/4
3 ด.ญ. อากิ โอกุระ 1/3 3 ด.ญ. ธีรภรณ์ สมศักดิ์ 1/4
4 ด.ญ. กัลยาณิน คำมาเร็ว 1/4 4 ด.ญ. ปวริศา ละทะโล 1/4
5 ด.ญ. ขนิษฐี สิงห์กุล 1/4 5 ด.ญ. พิชญาดา สุขประภาภรณ์ 1/4
6 ด.ญ. ชนิกานต์ ขัติธิ 1/4 6 ด.ญ. ภูมิวรินทร์ พรมรังกา 1/4
7 ด.ญ. ณพัชร สุทธิแสน 1/4 7 ด.ญ. ภูษิตา สัปรุณรังษี 1/4
8 ด.ญ. ณัฐชา วงค์ชมภู 1/4 8 ด.ญ. รุ่งพร ไข่ทา 1/4
โต๊ะที่ 87 โต๊ะที่ 88
1 ด.ญ. วราลี ฟูเจริญ 1/4 1 น.ส. สุดารัตน์ สิทธิเรือง 5/1
2 ด.ญ. อภิชญา แสนสิริ 1/4 2 นาย ภาวิต วิริยกิตติคุณ 5/2
3 นาย พสิษฐ์ แสงสิริฉัตร 5/1 3 นาย ศิรชัช ม่วงประเสริฐ 5/2
4 น.ส. ณัฐริณีย์ กับปุละวัน 5/1 4 นาย เศรษฐวัฒน์ สิบหมื่นอาด 5/2
5 น.ส. ตุลญาณี กุลเพชรจาคกร 5/1 5 น.ส. ภูริศศิชา วงศ์ศิริ 5/2
6 น.ส. พิชญาภา สิทธิตัน 5/1 6 น.ส. อชิรญา ทุ่งกาย 5/2
7 น.ส. ฟ้าใหม่ คงอรุณ 5/1 7 น.ส. อินทิพมา มูลศรี 5/2
8 น.ส. ภาวินี แซ่เบ้ 5/1 8 นาย เอกรินทร์ จิตมั่น 5/3
โต๊ะที่ 89 โต๊ะที่ 90
1 น.ส. กรภัทร์ บุญมายัง 5/3 1 นาย ปรัชญา แสงเพชร 5/4
2 น.ส. ภัสราภา ปิงคะยอม 5/3 2 นาย ณัฐปคัลภ์ เรือนสิทธิ์ 5/4
3 น.ส. อภิสรา จำเนียร 5/3 3 น.ส. ทิตยา ลำยู 5/4
4 นาย พีรกานต์ รัตนอุดทา 5/4 4 น.ส. สุนิตา มณีทิพย์ 5/4
5 น.ส. จินตนารี สุบานงาม 5/4 5 นาย ชยุต คำเหลือง 5/6
6 น.ส. ภัทรนันท์ หอมนาน 5/4 6 นาย ชาญวิทย์ จินะสี 5/6
7 น.ส. ศุภวรรณ การงาน 5/4 7 น.ส. ศิริรัตน์ อภัยภักดี 5/6
8 นาย ภัทรวิชญ์ นามราชา 5/4 8 น.ส. นิภาพร ยั่งยืน 5/6