นายประดิษฐ์ โพธิกลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา :
สาขา :
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560
โทร :
e-mail :
  นายกิจจา กล้าวิเศษ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขา : การบริหารการศึกษา
โทร : 08-1881-8129
e-mail : kidja_tob@hotmail.com
  นางสาวผุสดี สมณา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงบประมาณ
วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต
สาขา : การบริหารการศึกษา
โทร : 08-1288-0172
e-mail : krueat_k@hotmail.co.th
  นายปฏิพล ดำรงศุภปัญญา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขา : คณิตศาสตร์
โทร :
e-mail :
  นายณรงค์ เรืองวิลัย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารวิชาการ
วุฒิการศึกษา :
สาขา :
โทร :
e-mail :

นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายเกียรติไกร ทนันชัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางอ้อยใจ วิชัยศิริ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


นางสุนีย์ ยามี
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ