กลับเมนูหลัก

แผนผังเตียงนอนบ้านพัก 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ห้องนอนชั้น 2 และชั้น 3 จำนวน 72 คน
6201 6202 6203
1 น.ส. ปิยนันท์ กรรณิการ์ ม.4/2 บน 3 ด.ญ. อิสรีย์ พงษ์ทิวาพรรณ ม.3/1 บน 5 ด.ญ. จิรัมภา ขำกล่ำ ม.3/3 บน
น.ส. ลักษิกา วงศ์ชัย ม.4/2 ล่าง ด.ญ. ณิชาภา ภูคำอภิรมย์ ม.3/4 ล่าง ด.ญ. เชื่อมรัก เย็นใจมา ม.3/1 ล่าง
2 น.ส. อัญชลี เซี๊ยะสกุล ม.4/2 บน 4 ด.ญ. มัซนีย์ ฮานาฟี ม.3/1 บน 6 ด.ญ. อภิชญา บุญมา ม.3/1 บน
น.ส. กณิศา หนูจันทร์ ม.4/2 ล่าง ด.ญ. พิกุลทอง ก้างยาง ม.3/4 ล่าง ด.ญ. ฐิติกานต์ พุทธินัน ม.3/2 ล่าง
6204 6205 6206
7 ด.ญ. แพรพลอย พงษ์เต้า ม.3/4 บน 9 น.ส. ธนัชดา เกิดปานทอง ม.4/2 บน 11   ห้องว่าง บน
ด.ญ. พิมลพรรณ สร้อยสวิง ม.3/3 ล่าง น.ส. พิกุลทอง คุณาเทพ ม.4/2 ล่าง         ล่าง
9 ด.ญ. พิชญ์สินี พิบูลย์รังษี ม.3/3 บน 10 น.ส. รัชดาพร บุญรังษี ม.4/2 บน 12         บน
ด.ญ. ภาวลี เรืองนภารัตน์ ม.3/2 ล่าง น.ส. นภัสวรรณ กันจะนะ ม.4/2 ล่าง         ล่าง
6207 6208 6209
13 ด.ญ. ชนกนันท์ วงค์ขัติย์ ม.3/4 บน 15 ด.ญ. สุจาฬิณี สุดสม ม.3/3 บน 17 ด.ญ. นฤมาศ อินทะโน ม.3/2 บน
ด.ญ. ณัฐกมล สุวรรณศรี ม.3/4 ล่าง ด.ญ. กนกรส เค้าหม่อง ม.3/2 ล่าง ด.ญ. ปองกานต์ คนชม ม.3/4 ล่าง
14 ด.ญ. ณิชากร ใจอิน ม.3/2 บน 16 ด.ญ. มนตรา ยาเจริญ ม.3/3 บน 18 ด.ญ. ธัญชนก ชอบจิตร ม.3/2 บน
ด.ญ. พัชราฎา เตชไตรรัตน์ ม.3/1 ล่าง ด.ญ. กัลยกร ก้อนคำ ม.3/2 ล่าง ด.ญ. ณัฐณิชา สุขประภาภรณ์ ม.3/4 ล่าง
6210 6301 6302
19 ด.ญ. สุภาพิช ห่วงมิตร ม.3/4 บน 1 ด.ญ. ทิชา นวังคสัตถุศาสน์ ม.3/4 บน 3 ด.ญ. ฐิติกาล จันทาพูน ม.3/1 บน
ด.ญ. รุจิรา ชัยวรรณ์ ม.3/2 ล่าง ด.ญ. ธนิษฐา เย็นคต ม.3/3 ล่าง ด.ญ. วรรณิดา ละมูนกิจ ม.3/1 ล่าง
20 ด.ญ. อรพิชญ์ ชัยภูวนารถ ม.3/1 บน 2 ด.ญ. ชิดชนก อุดมฤกษ์สกุล ม.3/3 บน 4 ด.ญ. ศิริขวัญ สัทธศรี ม.3/2 บน
ด.ญ. ปาณิสรา ตรีสุวรรณ ม.3/3 ล่าง ด.ญ. พิชญาภา ทิศสุกใส ม.3/3 ล่าง ด.ญ. ลลิตา จิตวิศรุตกุล ม.3/2 ล่าง
6303 6304 6305
5 น.ส. กุลภรณ์ อินทสระ ม.4/2 บน 7 ด.ญ. สิริญาพร ฟังเร็ว ม.3/4 บน 9 ด.ญ. กิตติญา เจริญศิลป์ ม.3/2 บน
น.ส. กวิสรา วาดเขียน ม.4/2 ล่าง ด.ญ. ภาณิชา ทองผดุงโรจน์ ม.3/1 ล่าง ด.ญ. ซากุระ โอกุระ ม.3/3 ล่าง
6 น.ส. ณัฐวลัญช์ เชยบาน ม.4/2 บน 8 ด.ญ. ทักษพร นามวงศ์ ม.3/4 บน 10 ด.ญ. ภูริชญา กาฬพรรณลึก ม.3/1 บน
น.ส. นิรมล เพชรรัตน์พันธุ์ ม.4/2 ล่าง ด.ญ. ชนม์นิภา ทาสุรินทร์ ม.3/2 ล่าง ด.ญ. ปริชญา สุยะ ม.3/3 ล่าง
6306 6307 6308
11 ด.ญ. เขมิกา กันทายวง ม.3/4 บน 13           15 ด.ญ. กุลภรณ์ สายลาม ม.3/2 บน
ด.ญ. ณัฐชยา จันทะเวียง ม.3/4 ล่าง   ห้องพักครู       ด.ญ. ณิชกานต์ วงศ์สม ม.3/2 ล่าง
12 ด.ญ. แทนชนก ใจคำธรรม ม.3/2 บน 14           16 ด.ญ. พัชรามณ เตชไตรรัตน์ ม.3/3 บน
ด.ญ. ชนารดี สมปาน ม.3/1 ล่าง                   ล่าง
6309 6310  
17 ด.ญ. ชลธิชา ปีภา ม.3/1 บน 19 ด.ญ. ภัทรวดี ใจเย็น ม.3/3 บน            
ด.ญ. รุ้งสินี สายปัน ม.3/1 ล่าง ด.ญ. ปารีณา พลเยี่ยม ม.3/3 ล่าง          
18 ด.ญ. ณิชาภัทร จันทร์แสนตอ ม.3/4 บน 20 ด.ญ. เบญญาภา วินิชาคม ม.3/3 บน            
ด.ญ. ณภัทร ผาแสง ม.3/4 ล่าง ด.ญ. ณัฏฐณิชา แก่นท้าว ม.3/2 ล่าง          

 

กลับเมนูหลัก