กลับเมนูหลัก

แผนผังเตียงนอนบ้านพัก 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ห้องนอน  521 จำนวน 16 คน
ประตูทางเข้า ทางเดิน
521/1 521/2 521/3
1 นาย กิตติภณ ฝ่ายเดช ม.4/1 บน 5 นาย เป็นไท โยธาวุธ ม.4/1 บน 9 นาย วงศกร ราชคมภ์ ม.4/3 บน
นาย จรณินท์ อินสอน ม.4/1 ล่าง นาย พชรพนธ์ พรหมวงศ์ ม.4/1 ล่าง นาย ไมตรี แซ่ลี ม.4/1 ล่าง
2 นาย ชนกานต์ สนิทดี ม.4/1 บน 6         บน 10 นาย ราเมศ ยาสมุทร ม.4/1 บน
นาย ตฤษนันท์ ปลีคำ ม.4/1 ล่าง นาย เมธาสิทธิ์ อุ่นเมือง ม.4/1 ล่าง นาย อลงกรณ์ แซ่จิว ม.4/1 ล่าง
3 นาย ต่อเนื่อง จันทร์น้อย ม.4/2 บน 7 นาย อัจฉริยะวิทย์ ตุรงค์สมบูรณ์ ม.4/2 บน 11 นาย ธนกฤต อาจยาทา ม.4/6 บน
นาย ณัฐวุฒิ ใจวงศ์ ม.4/2 ล่าง นาย ณัฐดนัย ทาแกง ม.4/3 ล่าง นาย เอกวัฒน์ สมโภช ม.4/6 ล่าง
4 นาย นิธินันท์ สภานนท์ ม.4/3 บน 8 นาย ธนพล นันทราช ม.4/3 บน 12 นาย เขม พรมมา ม.4/6 บน
นาย พฤฒินันท์ จรัสผลเจริญ ม.4/3 ล่าง นาย สิทธิโชค พุทธวงศ์ ม.4/3 ล่าง นาย ทินภัทร ศรีสมโภชน์ ม.4/6 ล่าง
ห้องนอน  522 จำนวน 21 คน
ประตูทางเข้า ทางเดิน
522/1 522/2 522/3
9 ด.ช. ภคนนท์ พื้นชมภู ม.3/1 บน 5 ด.ช. ธนธรณ์ อินต๊ะรัตน์ ม.3/2 บน 1 ด.ช. มนต์ณภัทร คุ้มวงษ์ ม.3/2 บน
ด.ช. ศุภกร กันทะวงศ์ ม.3/1 ล่าง ด.ช. ภัทรพล กวางอุเสน ม.3/2 ล่าง ด.ช. ลธีชล ไพฑูรย์ ม.3/2 ล่าง
10 ด.ช. ศุภวิชญ์ ลื้อยอด ม.3/1 บน 6         บน 2 ด.ช. ภาสวีร์ มีบุญเกิด ม.3/3 บน
ด.ช. สรันภัทร สวนโพธิ์ ม.3/1 ล่าง ด.ช. สมเด็จ ป๊อกแก้ว ม.3/2 ล่าง ด.ช. สิรภพ พุทธอาสน์ ม.3/3 ล่าง
11         บน 7 ด.ช. กริชกร หมื่นอินทร์ ม.3/3 บน 3 ด.ช. ชญตว์ ใจกล้า ม.3/3 บน
ด.ช. นวฤกษ์ พิทักษ์อำพรรณ ม.3/3 ล่าง ด.ช. ภูมิ ธรรมเดช ม.3/3 ล่าง ด.ช. ณัฐวัฒน์ สิงห์คำ ม.3/4 ล่าง
12 ด.ช. ปรัชญา ปาลี ม.3/3 บน 8 ด.ช. รณกร นิแสนสัตย์ ม.3/3 บน 4 ด.ช. ธีธัช วีรณรงค์กร ม.3/4 บน
ด.ช. วุฒิกร ศรีศิริ ม.3/4 ล่าง ด.ช. สพล พงศ์พานกุล ม.3/3 ล่าง ด.ช. ประภวิษณุ์ ญาติกา ม.3/4 ล่าง

 

 

ห้องนอน  531 จำนวน 21 คน
ประตูทางเข้า ทางเดิน
531/1 531/2 531/3
1 นาย พิชญุตม์ ภิราษร ม.4/1 บน 5 นาย สิทธิชัย ปฐมวงค์ ม.4/2 บน 9 นาย นพรัตน์ เหลืองอ่อน ม.4/1 บน
นาย วิทวัส แก้วคำแดง ม.4/2 ล่าง นาย ธนพล ปิติปุณณโชติ ม.4/2 ล่าง นาย รังสิมันตุ์ คำตื้อ ม.4/1 ล่าง
2 นาย ศิรภัทร ตรีกุล ม.4/2 บน 6 นาย ภูมิ สิริปูชกะ ณ เชียงใหม่ ม.4/2 บน 10 นาย สุพศิน สาใจ ม.4/1 บน
นาย ทัชชกร สีสง่า ม.4/3 ล่าง นาย ภูมิพิเชษฐ์ จับใจนาย ม.4/2 ล่าง นาย ตุลธร วงศ์ชัย ม.4/2 ล่าง
3 นาย ระพีพัฒน์ ฝอยทอง ม.4/3 บน 7 นาย ชยังกูล โทะป๋า ม.4/3 บน 11 นาย ธนกรณ์ จองคำ ม.4/2 บน
นาย รัชชานนท์ จิตถา ม.4/4 ล่าง นาย ธีรดนย์ เเตงเส็ง ม.4/4 ล่าง นาย วีรภัทร ดากลาง ม.4/2 ล่าง
4 นาย ชานน มาไกล ม.4/5 บน 8 นาย วสวัสตติ์ สีหะวงษ์ ม.4/4 บน 12 นาย ชัยธัช รัตนสาร ม.4/5 บน
นาย พิภูษณะ คันทาโย ม.4/5 ล่าง นาย สิริพงศ์ สุภาพันธุ์ชูชัย ม.4/4 ล่าง นาย ปิยชาติ น้ำทิพย์ ม.4/5 ล่าง

 

 

ห้องนอน  532 จำนวน 14 คน
ประตูทางเข้า ทางเดิน
532/1 532/2 532/3
9           5 ด.ช. กิติศักดิ์ สว่างพนาพันธ์ ม.3/1 บน 1 ด.ช. กฤษกร บุญปั๋น ม.3/1 บน
          ด.ช. ธนวัฒน์ ดวงสุข ม.3/1 ล่าง ด.ช. ไกรศร พงษ์นุ่มกูล ม.3/1 ล่าง
10           6 ด.ช. สุรพีร์ สุวรรณ์ ม.3/1 บน 2 ด.ช. เอกพงศ์ จอมวงศ์ ม.3/1 บน
          ด.ช. ฐากร ใจพล ม.3/3 ล่าง ด.ช. ทัศน์พล เอี่ยวเฮง ม.3/2 ล่าง
11           7         บน 3 ด.ช. พิพรรธน์ พินิจสุวรรณ ม.3/2 บน
          ด.ช. ชินวัตร ใยแก่นจันทร์ ม.3/4 ล่าง ด.ช. ธนกร ณัชปัญญาภรณ์ ม.3/2 ล่าง
12           8 ด.ช. ตรีศร ธะนะหมอก ม.3/4 บน 4 ด.ช. ภวัต มูลเมืองคำ ม.3/4 บน
          ด.ช. พรหมชัย ชูแสง ม.3/4 ล่าง ด.ช. รัชภูมิ ขาวสอาด ม.3/4 ล่าง

 

 

ห้องนอน  541 จำนวน 21 คน
ประตูทางเข้า ทางเดิน
541/1 541/2 541/3
1 นาย ณภัทร เฟื่องฟู ม.6/6 บน 5 นาย ญาณวิทย์ อินตาคำ ม.6/1 บน 9 นาย เตชินท์ จอมดวง ม.6/1 บน
นาย ธนโชติ เอื้อกิจ ม.6/2 ล่าง นาย ยศกร มหาวรรณ์ ม.6/1 ล่าง นาย วรกานต์ ปัญญาบุญ ม.6/2 ล่าง
2 นาย พงศธร สวยงาม ม.6/4 บน 6 นาย ฐาปณัฏฐ์ ไม้แก่นสาร ม.6/4 บน 10 นาย ตินดิกร กันทะ ม.6/2 บน
นาย ชนาธิป คนเที่ยง ม.6/5 ล่าง นาย รัชภูมิ ปั้นดี ม.6/5 ล่าง นาย สุนันทวัทร เชี่ยวชาญ ม.6/5 ล่าง
3 นาย ธนกฤต อินนันชัย ม.4/6 บน 7 นาย บุญพิทักษ์ คำโมนะ ม.6/5 บน 11 นาย พรหมพิริยะ วุฒิช่วย ม.6/5 บน
นาย ภูมิภัทร คำเหลือง ม.4/6 ล่าง นาย ธีรเมธ ลังกา ม.6/6 ล่าง นาย พชร ศรีชัยตัน ม.6/5 ล่าง
4 นาย ศักรินทร์ คีรีแก้ว ม.4/6 บน 8 นาย ชินดนัย ธรรมขันธา ม.6/1 บน 12 นาย ศุภวัฒน์ สุธรรมแปง ม.6/5 บน
นาย ศิวกร แก้วมาลา ม.4/6 ล่าง นาย ธนวัฒน์ กิจประพจน์ ม.6/2 ล่าง นาย วัชรชัย ทวีกุล ม.6/6 ล่าง
ห้องนอน  542 จำนวน 20 คน
ประตูทางเข้า ทางเดิน
542/3 542/2 542/1
9 นาย ชูชัย ปินตา ม.6/1 บน 5         บน 1         บน
นาย ศุภชัย รินคำ ม.6/2 ล่าง นาย สาริษฐ์ ศรีใจ ม.6/3 ล่าง นาย ศุภณัฐ กาญจนวัฒนกุล ม.6/2 ล่าง
10 นาย ธนาพงษ์ แก้วหล้า ม.6/3 บน 6 นาย มนณัชญ์ กุลวรรณ ม.6/3 บน 2 นาย ทรัพย์ทวี แสงเพชร์ ม.6/3 บน
นาย ดรัสพงษ์ อ่ำเอี่ยม ม.6/3 ล่าง นาย เตชิต ศรีตระกูล ม.6/4 ล่าง นาย ภัทรวุฒิ เขื่อนเมือง ม.6/3 ล่าง
11 นาย ณัชนนท์ วงษ์มี ม.6/3 บน 7 นาย ธนภูมิ สุโพธิณะ ม.6/4 บน 3 นาย ฌรินทร สมุหทัย ม.6/4 บน
นาย กรณพัฒน์ แสนบุตร ม.6/5 ล่าง นาย สหวัฒน์ อินวงศ์วาร ม.6/5 ล่าง นาย ศรีธนญช์ พันสีทา ม.6/4 ล่าง
12 นาย รัฐนันท์ ไชยสลี ม.6/6 บน 8 นาย ชัชพิมุข ท้วมวงษ์ ม.6/5 บน 4 นาย อธิภูมิ เศวตวงษ์ ม.6/4 บน
นาย ภูมินทร์ จันทเลิศ ม.6/6 ล่าง นาย สุบรรณ หน่อแก้ว ม.6/5 ล่าง นาย จักรภัทร หอมแก่นจันทร์ ม.6/6 ล่าง
กลับเมนูหลัก