กลับเมนูหลัก

แผนผังการจัดห้องนอน หอพักล้านนา 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ห้อง 421 จำนวน 24 คน
ห้องนอน 421/1 ห้องนอน 421/2 ห้องนอน 421/3
  ชื่อ - สกุล ชั้น ตู้ เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น ตู้ เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น ตู้ เตียง
1 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ เลิศอนันต์ 1/3 1 บน 1 ด.ช. ปรมัตถ์ ปนยะ 1/2 9 บน 1 ด.ช. กฤตภัทร์ สมฤทธิ์ 1/1 17 บน
ด.ช. ธีรเมธ ทรายคำ 1/3 2 ล่าง ด.ช. กฤษณ์ วงศ์ราษฎร์ 1/3 10 ล่าง ด.ช. ณัฐนันท์ ขวัญวงค์ 1/1 18 ล่าง
2 ด.ช. นครินทร์ สุขัง 1/3 3 บน 2 ด.ช. ทิวัตถ์ ทาจุมปู 1/4 11 บน 2 ด.ช. ภูริณัฐ สงบ 1/1 19 บน
ด.ช. ศิริวัตติ์ แสนสล่า 1/3 4 ล่าง ด.ช. ปรัชญพงศ์ ส่องสว่าง 1/4 12 ล่าง ด.ช. ศุภกาญจน์ แจ่มจรัส 1/1 20 ล่าง
3 ด.ช. ศิวัช โชติช่วง 1/3 5 บน 3 ด.ช. พัฒธนิต บัวติ๊บ 1/4 13 บน 3 ด.ช. อดิสรณ์ ปะระมะ 1/1 21 บน
ด.ช. ชิษณุพงศ์ ด้วงกระยอม 1/4 6 ล่าง ด.ช. กฤตยชญ์ รัตนชมภู 1/2 14 ล่าง ด.ช. ก้องภพ กองเกียรติเจริญ 1/2 22 ล่าง
4 ด.ช. ศตพล ไชยเจริญ 1/4 7 บน 4 ด.ช. พิสิษฐ์ปรีชา ศิริชื่นวิจิตร 1/1 15 บน 4 ด.ช. กันต์ เจริญสุข 1/2 23 บน
ด.ช. ปรัญชัย แก้วคำปา 1/4 8 บน ด.ช. ภัทรพล ศรีสมบัติ 1/2 16 บน ด.ช. รักษ์ภูมิไทย ใจทน 1/2 24 บน
ห้อง 422 จำนวน 16 คน
ห้องนอน 422/1 ห้องนอน 422/2 ห้องรับรอง 422/3
  ชื่อ - สกุล ชั้น   เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น   เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น   เตียง
1 ด.ช. วรวิทย์ กาญจนา 1/2 25 บน 1 ห้องรับรอง     บน 1 ด.ช. เกียรติยศ อนุวรชิกา 1/1 41 บน
ด.ช. โชคชัย ยากยืน 1/2 26 ล่าง ห้องรับรอง     ล่าง ด.ช. จิรภัทร สิงห์ใจ 1/1 42 ล่าง
2 ด.ช. ศุภกร อินทรีย์ 1/2 27 บน 2 ห้องรับรอง     บน 2 ด.ช. ณัช กอตระกูลสิน 1/1 43 บน
ด.ช. ก้องตะวัน สงวนวงศ์ 1/3 28 ล่าง ห้องรับรอง     ล่าง ด.ช. ธนกร รักษาวงศ์ 1/1 44 ล่าง
3 ด.ช. พีรเศรษฐ์ โชคสุภนัย 1/3 29 บน 3 ห้องรับรอง     บน 3 ด.ช. บูรพา แสนวัน 1/1 45 บน
ด.ช. เบญจกูล พวงมะลิ 1/4 30 ล่าง ห้องรับรอง     ล่าง ด.ช. เฟื่องลาภ ศรีกอน 1/1 46 ล่าง
4 ด.ช. ศุภโชค แสงจันทร์ 1/4 31 บน 4 ห้องรับรอง     บน 4 ด.ช. รชตะ กาวิละ 1/1 47 บน
ด.ช. สิทธิภาคย์ ราชสมบัติ 1/4 32   ห้องรับรอง     ล่าง ด.ช. กัญจน์ เรืองนภารัตน์ 1/2 48 ล่าง
ห้อง 431 จำนวน 24 คน
ห้องนอน 431/1 ห้องนอน 431/2 ห้องนอน 431/3
  ชื่อ - สกุล ชั้น ตู้ เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น ตู้ เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น ตู้ เตียง
1 ด.ช. คณพล กาจธัญกิจ 2/1 49 บน 1 ด.ช. ธนภัทร วิชา 2/2 57 บน 1 ด.ช. กฤษฏา คำอุปละ 2/3 65 บน
ด.ช. ชลน่าน ไชยรัตน์ 2/1 50 ล่าง ด.ช. ประภู ทิศหล้า 2/2 58 ล่าง ด.ช. ชยาวัฒน์ อะนาโรจน์ 2/3 66 ล่าง
2 ด.ช. ณัฐดนัย อินทราทิพย์ 2/1 51 บน 2 ด.ช. พลกฤษณ์ บุญมี 2/2 59 บน 2 ด.ช. ชิติพัทธ์ กันชูลี 2/3 67 บน
ด.ช. ภาณุพงค์ อ่อนหวาน 2/1 52 ล่าง ด.ช. วชิรวิชญ์ อินทพันธ์ 2/2 60 ล่าง ด.ช. โชติอนันต์ทรัพย์ โสภาเคน 2/3 68 ล่าง
3 ด.ช. วุฒิชัย ชัยเรืองวุฒิ 2/1 53 บน 3 ด.ช. ศรีเพชร ก้างยาง 2/2 61 บน 3 ด.ช. ณัฎฐ์ สมหวัง 2/3 69 บน
ด.ช. ปัณณวิชญ์ เศรษฐสิริวาณิช 2/1 54 ล่าง ด.ช. สิรภพ ควรสุวรรณ 2/2 62 ล่าง ด.ช. นนท์ธิพัธ ใจเสาร์ดี 2/3 70 ล่าง
4 ด.ช. จารุภัทร ใจจง 2/2 55 บน 4 ด.ช. กันต์พงษ์ ศรีกะกุล 2/2 63 บน 4 ด.ช. ปฏิมา เครือฟู 2/3 71 บน
ด.ช. ชโนดม อ่อนทองคำ 2/2 56   ด.ช. กฤตภาส ดำรงพานิชชัย 2/2 64 ล่าง ด.ช. ปรานต์วริศ เจนกุลประสูตร 2/3 72 ล่าง
ห้อง 432 จำนวน 21 คน
ห้องนอน 432/1 ห้องนอน 432/2 ห้องนอน 432/3
  ชื่อ - สกุล ชั้น ตู้ เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น ตู้ เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น ตู้ เตียง
1 นาย ชัธทวี นุภาพ 5/6 73 บน 1 ด.ช. ปรินทร แห้วสันตติ 2/3 81 บน 1 ด.ช. นพรัตน์ ป้องฉิม 2/4 89 บน
นาย ชัชนันท์ เหลาประเสริฐ 5/3 74 ล่าง ด.ช. พลัฏฐ์ มณีมูล 2/3 82 ล่าง ด.ช. พรรณกวี ราวกลาง 2/4 90 ล่าง
2 นาย ศิริโรจณ์ เมืองมูล 5/5 75 บน 2 ด.ช. พิสิษฐ์ บุญแรง 2/3 83 บน 2 ด.ช. พิษณุพงศ์ ตุ้ยอ้าย 2/4 91 บน
นาย ปฎิหารย์   ธรรมนุ 5/6 76 ล่าง ด.ช. ภูริภัทร์ พรมมินทร์ 2/3 84 ล่าง ด.ช. พีรณัฐ วิจิตรจรัสแสง 2/4 92 ล่าง
3 นาย สุชาครีย์ สุธาพจน์ 5/2 77 บน 3 ด.ช. กัณฑ์พัฒน์ ยะวงค์แก้ว 2/4 85 บน 3 ด.ช. รังสิมันตุ์ สุวรรณ์ 2/4 93 บน
นาย พักตร์ภูมิ ตาเเพร่ 5/1 78 ล่าง ด.ช. เขมชาติ พิทักษ์ยอด 2/4 86 ล่าง ด.ช. ศรัณย์ คำไทย 2/4 94 ล่าง
4 นาย กรภัทร์ แสนอาสา 5/6 79 บน 4 ด.ช. จักรรินทร์ ลือสัก 2/4 87 บน 4 ด.ช. ณฐกร กันอินทร์ 2/4 95 บน
          ล่าง           ล่าง           ล่าง
ห้อง 441 จำนวน 21 คน
ห้องนอน 441/1 ห้องนอน 441/2 ห้องนอน 441/3
  ชื่อ - สกุล ชั้น   เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น ตู้ เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น ตู้ เตียง
1 นาย พีรดนย์ กตัญญู 5/4 97 บน 1 นาย เทพสุริยา ฟ้าเลิศ 5/2 105 บน 1 นาย นนทพัทธ์ ทองแสง 5/1 113 บน
นาย จักริน อุดรพงศ์พันธ์ 5/6 98 ล่าง นาย ปารณ ดาวทอง 5/2 106 ล่าง นาย วรรณศาสตร์ ราชสมศรี 5/5 114 ล่าง
2 นาย ภาวิต วิริยกิตติคุณ 5/2 99 บน 2 นาย ภัทรวิชญ์ นามราชา 5/5 107 บน 2 นาย ญาณพัฒน์ คำวะรัตน์ 5/3 115 บน
นาย ภาคิน ศิวธรรมรัตน์ 5/2 100 ล่าง นาย ณัฐปคัลภ์ เรือนสิทธิ์ 5/5 108 ล่าง นาย กฤติเดช ปวงจันทร์ 5/1 116 ล่าง
3 นาย เกียรติภูมิ คูหา 5/4 101 บน 3 นาย นนทนันท์ นันทวาศ 5/4 109 บน 3 นาย ณัฐอมร คำลือ 5/1 117 บน
นาย ศักรินทร์ เชียงแรง 5/4 102 ล่าง นาย นวพล เดชบุญ 5/5 110 ล่าง นาย ณัฐกิตติ์ กติยา 5/5 118 ล่าง
4 นาย วิศรุต สุดชาติ 5/3 103 บน 4 นาย พีรกานต์ รัตนอุดทา 5/4 111 บน 4 นาย พัชระ โลกวิทูล 5/1 119 บน
          ล่าง           ล่าง           ล่าง
ห้อง 442 จำนวน 21 คน
ห้องนอน 442/1 ห้องนอน 442/2 ห้องนอน 442/3
  ชื่อ - สกุล ชั้น ตู้ เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น ตู้ เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น ตู้ เตียง
1 นาย จิรานุวัฒน์ ติม้า 5/2 121 บน 1 นาย จิรพงศ์ ลำคำ 5/4 129 บน 1 นาย รัชชานนท์   ชุมภู 5/4 137 บน
นาย สุรพศ วงศ์จีน 5/6 122 ล่าง นาย ปรัชญา   แสงเพชร 5/5 130 ล่าง นาย วชิรวิชญ์ พันธุ์พาณิชย์ 5/4 138 ล่าง
2 นาย อัครพนธ์ ไกลถิ่น 5/6 123 บน 2 นาย ชาญวิทย์ จินะสี 5/6 131 บน 2 นาย ศุวสันต์ เผ่าดี 5/3 139 บน
นาย เกียรติศักดิ์ โนวุฒิ 5/4 124 ล่าง นาย พสิษฐ์ แสงสิริฉัตร 5/1 132 ล่าง นาย พงศกร พุทธวงศ์วัน 5/1 140 ล่าง
3 นาย มนุเชษฐ์ หล่อวงศ์ 5/1 125 บน 3 นาย ศิรชัช ม่วงประเสริฐ 5/2 133 บน 3 นาย ศรันย์ คงสิน 5/4 141 บน
นาย วุฒิพรรษ ใจคำ 5/4 126 ล่าง นาย ชยุต คำเหลือง 5/6 134 ล่าง นาย ณัฐดนัย ใจพล 5/2 142 ล่าง
4 นาย เอกรินทร์ จิตมั่น 5/3 127 บน 4 นาย เศรษฐวัฒน์ สิบหมื่นอาด 5/2 135 บน 4 นาย เสฏฐวุฒิ ธนาคำ 5/2 143 บน
          บน           บน           บน
กลับเมนูหลัก