กลับเมนูหลัก

แผนผังการจัดห้องนอน หอพักล้านนา 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ห้อง 421 จำนวน 24 คน
ห้องนอน 421/1 ห้องนอน 421/2 ห้องนอน 421/3
  ชื่อ - สกุล ชั้น เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น เตียง
1 นาย จิรานุวัฒน์ ติม้า 5/2 บน 1 นาย จิรพงศ์ ลำคำ 5/4 บน 1 นาย นนทพัทธ์ ทองแสง 5/1 บน
นาย สุรพศ วงศ์จีน 5/6 ล่าง นาย ปรัชญา   แสงเพชร 5/5 ล่าง นาย วรรณศาสตร์ ราชสมศรี 5/5 ล่าง
2 นาย อัครพนธ์ ไกลถิ่น 5/6 บน 2 นาย ชาญวิทย์ จินะสี 5/6 บน 2 นาย ญาณพัฒน์ คำวะรัตน์ 5/3 บน
นาย เกียรติศักดิ์ โนวุฒิ 5/4 ล่าง นาย พสิษฐ์ แสงสิริฉัตร 5/1 ล่าง นาย กฤติเดช ปวงจันทร์ 5/1 ล่าง
3 นาย มนุเชษฐ์ หล่อวงศ์ 5/1 บน 3 นาย ศิรชัช ม่วงประเสริฐ 5/2 บน 3 นาย ณัฐอมร คำลือ 5/1 บน
นาย วุฒิพรรษ ใจคำ 5/4 ล่าง นาย ชยุต คำเหลือง 5/6 ล่าง นาย ณัฐกิตติ์ กติยา 5/5 ล่าง
4 นาย เอกรินทร์ จิตมั่น 5/3 บน 4 นาย เศรษฐวัฒน์ สิบหมื่นอาด 5/2 บน 4 นาย พัชระ โลกวิทูล 5/1 บน
ห้อง 422 จำนวน 12 คน
ห้องนอน 422/1 ห้องนอน 422/2 ห้องรับรอง 422/3
  ชื่อ - สกุล ชั้น เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น เตียง
1 นาย รัชชานนท์   ชุมภู 5/4 บน 1 ห้องรับรอง   บน 1 นาย ชัธทวี นุภาพ 5/6 บน
นาย วชิรวิชญ์ พันธุ์พาณิชย์ 5/4 ล่าง ห้องรับรอง   ล่าง นาย ชัชนันท์ เหลาประเสริฐ 5/3 ล่าง
2 นาย ศุวสันต์ เผ่าดี 5/3 บน 2 ห้องรับรอง   บน 2 นาย ศิริโรจณ์ เมืองมูล 5/5 บน
นาย พงศกร พุทธวงศ์วัน 5/1 ล่าง ห้องรับรอง   ล่าง นาย พีรดนย์ กตัญญู 5/4 ล่าง
3 นาย ศรันย์ คงสิน 5/4 บน 3 ห้องรับรอง   บน 3 นาย สุชาครีย์ สุธาพจน์ 5/2 บน
นาย ณัฐดนัย ใจพล 5/2 ล่าง ห้องรับรอง   ล่าง นาย เสฏฐวุฒิ ธนาคำ 5/2 ล่าง
4 นาย พักตร์ภูมิ ตาเเพร่ 5/1 บน 4 ห้องรับรอง   บน 4 นาย กรภัทร์ แสนอาสา 5/6 บน
          ห้องรับรอง   ล่าง         ล่าง
ห้อง 431 จำนวน 24 คน
ห้องนอน 431/1 ห้องนอน 431/2 ห้องนอน 431/3
  ชื่อ - สกุล ชั้น เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น เตียง
1 นาย เทพสุริยา ฟ้าเลิศ 5/2 บน 1 ด.ช. กฤตภัทร์ สมฤทธิ์ 1/1 บน 1 ด.ช. เฟื่องลาภ ศรีกอน 1/1 บน
นาย ปารณ ดาวทอง 5/2 ล่าง ด.ช. เกียรติยศ อนุวรชิกา 1/1 ล่าง ด.ช. ภูริณัฐ สงบ 1/1 ล่าง
2 นาย ภัทรวิชญ์ นามราชา 5/5 บน 2 ด.ช. จิรภัทร สิงห์ใจ 1/1 บน 2 ด.ช. รชตะ กาวิละ 1/1 บน
นาย ปฎิหารย์   ธรรมนุ 5/6 ล่าง ด.ช. ณัช กอตระกูลสิน 1/1 ล่าง ด.ช. ศุภกาญจน์ แจ่มจรัส 1/1 ล่าง
3 นาย นนทนันท์ นันทวาศ 5/4 บน 3 ด.ช. ณัฐนันท์ ขวัญวงค์ 1/1 บน 3 ด.ช. อดิสรณ์ ปะระมะ 1/1 บน
นาย นวพล เดชบุญ 5/5 ล่าง ด.ช. ธนกร รักษาวงศ์ 1/1 ล่าง ด.ช. กฤตยชญ์ รัตนชมภู 1/2 ล่าง
4 ด.ช. บูรพา แสนวัน 1/1 บน 4 ด.ช. ก้องภพ กองเกียรติเจริญ 1/2 บน 4         บน
          ด.ช. พิสิษฐ์ปรีชา ศิริชื่นวิจิตร 1/1 ล่าง ด.ช. กัญจน์ เรืองนภารัตน์ 1/2 ล่าง
ห้อง 432 จำนวน 24 คน
ห้องนอน 432/1 ห้องนอน 432/2 ห้องนอน 432/3
  ชื่อ - สกุล ชั้น เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น เตียง
1 ด.ช. กันต์ เจริญสุข 1/2 บน 1 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ เลิศอนันต์ 1/3 บน 1 ด.ช. เบญจกูล พวงมะลิ 1/4 บน
ด.ช. โชคชัย ยากยืน 1/2 ล่าง ด.ช. ธีรเมธ ทรายคำ 1/3 ล่าง ด.ช. ปรัชญพงศ์ ส่องสว่าง 1/4 ล่าง
2 ด.ช. ปรมัตถ์ ปนยะ 1/2 บน 2 ด.ช. นครินทร์ สุขัง 1/3 บน 2 ด.ช. ปรัญชัย แก้วคำปา 1/4 บน
ด.ช. รักษ์ภูมิไทย ใจทน 1/2 ล่าง ด.ช. พีรเศรษฐ์ โชคสุภนัย 1/3 ล่าง ด.ช. พัฒธนิต บัวติ๊บ 1/4 ล่าง
3 ด.ช. วรวิทย์ กาญจนา 1/2 บน 3 ด.ช. ศิริวัตติ์ แสนสล่า 1/3 บน 3 ด.ช. ศตพล ไชยเจริญ 1/4 บน
ด.ช. ศุภกร อินทรีย์ 1/2 ล่าง ด.ช. ศิวัช โชติช่วง 1/3 ล่าง ด.ช. ศุภโชค แสงจันทร์ 1/4 ล่าง
4 ด.ช. กฤษณ์ วงศ์ราษฎร์ 1/3 บน 4 ด.ช. ชิษณุพงศ์ ด้วงกระยอม 1/4 บน 4 ด.ช. สิทธิภาคย์ ราชสมบัติ 1/4 บน
ด.ช. ก้องตะวัน สงวนวงศ์ 1/3 ล่าง ด.ช. ทิวัตถ์ ทาจุมปู 1/4 ล่าง         ล่าง
ห้อง 441 จำนวน 24 คน
ห้องนอน 441/1 ห้องนอน 441/2 ห้องนอน 441/3
  ชื่อ - สกุล ชั้น เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น เตียง
1 นาย พีรกานต์ รัตนอุดทา 5/4 บน 1 ด.ช. กฤษกร บุญปั๋น 3/1 บน 1 ด.ช. สุรพีร์ สุวรรณ์ 3/1 บน
นาย ณัฐปคัลภ์ เรือนสิทธิ์ 5/5 ล่าง ด.ช. กิติศักดิ์ สว่างพนาพันธ์ 3/1 ล่าง ด.ช. เอกพงศ์ จอมวงศ์ 3/1 ล่าง
2 นาย จักริน อุดรพงศ์พันธ์ 5/6 บน 2 ด.ช. ไกรศร พงษ์นุ่มกูล 3/1 บน 2 ด.ช. ชญตว์ ใจกล้า 3/2 บน
นาย ภาวิต วิริยกิตติคุณ 5/2 ล่าง ด.ช. ธนวัฒน์ ดวงสุข 3/1 ล่าง ด.ช. ทัศน์พล เอี่ยวเฮง 3/2 ล่าง
3 นาย ภาคิน ศิวธรรมรัตน์ 5/2 บน 3 ด.ช. ภคนนท์ พื้นชมภู 3/1 บน 3 ด.ช. ธนกร ณัชปัญญาภรณ์ 3/2 บน
นาย เกียรติภูมิ คูหา 5/4 ล่าง ด.ช. ศุภกร กันทะวงศ์ 3/1 ล่าง ด.ช. ธนธรณ์ อินต๊ะรัตน์ 3/2 ล่าง
4 นาย ศักรินทร์ เชียงแรง 5/4 บน 4 ด.ช. ศุภวิชญ์ ลื้อยอด 3/1 บน 4 ด.ช. พิพรรธน์ พินิจสุวรรณ 3/2 บน
นาย วิศรุต สุดชาติ 5/3 ล่าง ด.ช. สรันภัทร สวนโพธิ์ 3/1 ล่าง ด.ช. ภัทรพล กวางอุเสน 3/2 ล่าง
ห้อง 442 จำนวน 24 คน
ห้องนอน 442/1 ห้องนอน 442/2 ห้องนอน 442/3
  ชื่อ - สกุล ชั้น เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น เตียง   ชื่อ - สกุล ชั้น เตียง
1 ด.ช. มนต์ณภัทร คุ้มวงษ์ 3/2 บน 1 ด.ช. ภาสวีร์ มีบุญเกิด 3/3 บน 1 ด.ช. ตรีศร ธะนะหมอก 3/4 บน
ด.ช. ลธีชล ไพฑูรย์ 3/2 ล่าง ด.ช. ภูมิ ธรรมเดช 3/3 ล่าง ด.ช. ธีธัช วีรณรงค์กร 3/4 ล่าง
2 ด.ช. สมเด็จ ป๊อกแก้ว 3/2 บน 2 ด.ช. รณกร นิแสนสัตย์ 3/3 บน 2 ด.ช. ประภวิษณุ์ ญาติกา 3/4 บน
ด.ช. กริชกร หมื่นอินทร์ 3/3 ล่าง ด.ช. สพล พงศ์พานกุล 3/3 ล่าง ด.ช. พรหมชัย ชูแสง 3/4 ล่าง
3 ด.ช. ฐากร ใจพล 3/3 บน 3 ด.ช. สิรภพ พุทธอาสน์ 3/3 บน 3 ด.ช. ภวัต มูลเมืองคำ 3/4 บน
ด.ช. นวฤกษ์ พิทักษ์อำพรรณ 3/3 ล่าง ด.ช. ชินวัตร ใยแก่นจันทร์ 3/4 ล่าง ด.ช. รัชภูมิ ขาวสอาด 3/4 ล่าง
4 ด.ช. ปรัชญา ปาลี 3/3 บน 4 ด.ช. ณัฐวัฒน์ สิงห์คำ 3/4 บน 4 ด.ช. วุฒิกร ศรีศิริ 3/4 บน
ด.ช. ปรัชญา ปาลี 3/3 บน ด.ช. ณัฐวัฒน์ สิงห์คำ 3/4 บน ด.ช. วุฒิกร ศรีศิริ 3/4 บน
กลับเมนูหลัก