กลับเมนูหลัก

แผนผังเตียงนอนหอพักล้านนา 3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559

ห้องนอน  321 จำนวน 23 คน
ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 321/1 ห้อง 321/2  ห้อง 321/3
1 น.ส. พวงเพชร สายสวาท ม.6/6 บน 5 น.ส. คนึงนิต สิทธิ ม.6/5 บน 9 น.ส. ญาติกา เตชปัญญาสิริ ม.6/6 บน
น.ส. ทิพย์สุคนธ์ พรมนิมิตร ม.6/6 ล่าง น.ส. พิชญามญชุ์ วงศ์จำปา ม.6/5 ล่าง น.ส. พิริยดา จุ้ยกระโทก ม.6/6 ล่าง
2 น.ส. สุภาพร กิติ ม.6/6 บน 6 น.ส. กัญญาณัฐ สุทธะ ม.6/5 บน 10 น.ส. สุชัญญา ใจใส่ ม.6/6 บน
น.ส. ชุติกาญจน์ พรมมา ม.6/4 ล่าง น.ส. เมธาวี ธรรมปัญญา ม.6/5 ล่าง น.ส. รชยานันท์ จันโททัย ม.6/6 ล่าง
3 น.ส. ณัสนันท์ อะโนมา ม.6/1 บน 7 น.ส. ปริญ สุริยะภัทช์ ม.6/6 บน 11 น.ส. นันทาศิริ ราชปังกี ม.6/6 บน
น.ส. ญาณิศา เทพจันตา ม.6/6 ล่าง น.ส. กุลณัฐ ไกลถิ่น ม.6/6 ล่าง น.ส. ธวัลลักษณ์ จินะสี ม.6/6 ล่าง
4 น.ส. ชลลดา มีบุญเกิด ม.6/5 บน 8 น.ส. ดรัลพร วินัน ม.6/6 บน 12 น.ส. ชนัญญา ตนะทิพย์ ม.6/4 บน
น.ส. ชัญญาณ์ภัชน์ ชูก้าน ม.6/5 ล่าง น.ส. ชลิดา ปัญญาบุญ ม.6/6 ล่าง น.ส. ทัศนีย์ มีแก้ว ม.6/1 ล่าง

ห้องนอน  322 จำนวน 24 คน

ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 322/1  ห้อง 322/2  ห้อง 322/3
1 น.ส. วัชรีภรณ์ วงศ์วาน ม.6/4 บน 5 น.ส. ลลิตภัทร นันทิยา ม.6/5 บน 9 น.ส. จุฑาเกศ เรืองอาจ ม.6/4 บน
น.ส. เอื้ออารีย์ จอมใจ ม.6/5 ล่าง น.ส. ลลิล ตันประเสริฐ ม.6/1 ล่าง น.ส. สรินยา คูอาริยะกุล ม.6/3 ล่าง
2 น.ส. พรกนก บุญเรือง ม.6/5 บน 6 น.ส. สาริศา วิเชียรกุล ม.6/5 บน 10 น.ส. พรจิรา ศรีประพจน์ ม.6/4 บน
น.ส. สุพัตรา จันต๊ะไพสน ม.6/5 ล่าง น.ส. พิราวรรณ อินทร์อุ่นโชติ ม.6/4 ล่าง น.ส. ชนาพร กุลเจริญ ม.6/4 ล่าง
3 น.ส. นันทลักษณ์ วงศ์ภักดิ์ ม.6/2 บน 7 น.ส. นารินรัตน์ กันยะ ม.6/6 บน 11 น.ส. ปิยะวรรณ แก้วบุญเรือง ม.6/4 บน
น.ส. นิรากร คำบุรี ม.6/2 ล่าง น.ส. สุนิดา ยามเย็น ม.6/6 ล่าง น.ส. วิชญาพร อยู่สุภาพ ม.6/4 ล่าง
4 น.ส. นภสร ดอนดง ม.6/2 บน 8 น.ส. ทิชชา อัตเสน ม.6/4   12 น.ส. พรนภัส โลบุญ ม.6/4 บน
น.ส. มั่นหทัย ใจหมั้น ม.6/2 ล่าง น.ส. แทนหทัย ผลาพฤกษ์ ม.6/3 ล่าง น.ส. อานัสนันท์ จันทะวงค์ ม.6/4 ล่าง

ห้องนอน  331 จำนวน 24 คน

ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 331/1 ห้อง 331/2 ห้อง 331/3
1 น.ส. ธิดารัตน์ น้อยเศษ ม.6/4 บน 5 น.ส. สุทธิดา วัฒนะ ม.6/2 บน 9 น.ส. จอมขวัญ ไวว่อง ม.6/2 บน
น.ส. วัชรี มะโนราช ม.6/4 ล่าง น.ส. มณิชญา ตนะทิพย์ ม.6/2 ล่าง น.ส. ฐิติวาภรณ์ พิมลทิพย์ ม.6/2 ล่าง
2 น.ส. กัญญารัตน์ สีเขียว ม.6/1 บน 6 น.ส. พิชชาภา วงศราช ม.6/3 บน 10 น.ส. กรวรรณ คิมผล ม.6/2 บน
น.ส. เบญญากร ใจหงษ์ ม.6/1 ล่าง น.ส. พิมพิกา ศิริเวช ม.6/3 ล่าง น.ส. ดลณพร กันถารัตน์ ม.6/2 ล่าง
3 น.ส. ชุติกาญจน์ มหายศนันท์ ม.6/1 บน 7 น.ส. ภัทราภรณ์ วงค์ใหญ่ ม.6/3 บน 11 น.ส. อารยา สาคำ ม.6/2 บน
น.ส. กุลนันท์ ขันใจ ม.6/1 ล่าง น.ส. มนัสนันท์ ชูไว ม.6/3 ล่าง น.ส. ชยาภรณ์ ทรายแซม ม.6/2 ล่าง
4 น.ส. ณัฐกมล พลังฤทธิ์ ม.6/1 บน 8 น.ส. ธิดารัตน์ เชื้อสะอาด ม.6/2 บน 12 น.ส. จุฑามาศ กัลยา ม.6/2 บน
น.ส. ธีราภรณ์ ทารัตน์ ม.6/1 ล่าง น.ส. ธัญลักษณ์ ชูไว ม.6/2 ล่าง น.ส. จุฑามาศ มีเมล์ ม.6/2 ล่าง

ห้องนอน  332 จำนวน 24 คน

ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 332/1 ห้อง 332/2  ห้อง 332/3
1 น.ส. รุจิษยา ใจเสาร์ดี ม.6/1 บน 5 น.ส. ณิชชยา เนตรตระกูล ม.6/1 บน 9 น.ส. บุษบาวิลิศ สิทธิมงคล ม.6/3 บน
น.ส. กัลยากร จันทะนาม ม.6/1 ล่าง น.ส. นริศรา กรกัลยา ม.6/1 ล่าง น.ส. อัญชลี คำทา ม.6/3 ล่าง
2 น.ส. โชติกา ยศคำ ม.6/1 บน 6 น.ส. หทัยชนก ดีมี ม.6/3 บน 10 น.ส. ชนิตสิรี สิทธิแปง ม.6/3 บน
น.ส. ปาณิสรา ศิริรัตน์พิริยะ ม.6/1 ล่าง น.ส. ภัคจิรา ตาด้วง ม.6/3 ล่าง น.ส. อภิสรา มูลจ้อย ม.6/3 ล่าง
3 น.ส. วัลย์นภัสร์ ชิษณุธัญโชติ ม.6/1 บน 7 น.ส. เกศนิภา ธิชาญ ม.6/3 บน 11 น.ส. ญานิศา ศรีสรสิทธิ์ ม.6/3 บน
น.ส. ณฐินี สมคิด ม.6/1 ล่าง น.ส. ณัฐกานต์ ธิชาญ ม.6/3 ล่าง น.ส. นวรัตน์ ขัดพะนัด ม.6/3 ล่าง
4 น.ส. ณัฏฐณิชา บุญเลิศ ม.6/1 บน 8 น.ส. ชุติมา เต็มนิธิรัตน์ ม.6/2 บน 12 น.ส. ทอฝัน โกมลนาค ม.6/6 บน
น.ส. สิริรัตน์ ปารินทร์ ม.6/1 ล่าง น.ส. อันดามัน ช่างบุ ม.6/2 ล่าง น.ส. ปิยธิดา พรมตัน ม.6/3 ล่าง

ห้องนอน  341 จำนวน 24 คน

ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 341/1 ห้อง 341/2 ห้อง 341/3  
1 น.ส. ประกายวรรณ ไช่ ม.6/4 บน 5 น.ส. ชุติมา กาวิจันทร์ ม.4/4 บน 9 น.ส. อนัญญา แพงพงา ม.4/4 บน
น.ส. เทียนฤทัย ศรีนวล ม.6/4 ล่าง น.ส. ชโลบล ไชยเจริญ ม.4/4 ล่าง น.ส. อริสา มิมาละ ม.4/4 ล่าง
2 น.ส. ปวิชญา เพี้ยงจันทร์ ม.6/4 บน 6 น.ส. ธนพร พิชิตพร ม.4/4 บน 10 น.ส. สุชญา สุจิตรา ม.4/4 บน
น.ส. พิชญา พรมน้อย ม.6/5 ล่าง น.ส. กัญญารัตน์ มาคำ ม.4/4 ล่าง น.ส. ทิพย์ธัญญา แสนคำวินิจ ม.4/4 ล่าง
3 น.ส. นฤมล มงคลนำ ม.4/4 บน 7 น.ส. ณิชารีย์ ธะนะตัน ม.4/4 บน 11 น.ส. สุธีรา ถาริยะ ม.4/4 บน
น.ส. มัลลิยา แจขจัด ม.4/4 ล่าง น.ส. ทับทิม ทองดวง ม.4/4 ล่าง น.ส. ประภาวดี มหาวงศ์ ม.4/4 ล่าง
4 น.ส. จริยา อนุรักษ์ ม.4/4 บน 8 น.ส. มณฑิรา แจขจัด ม.4/5 บน 12 น.ส. ชลดา สิงหชัย ม.4/4 บน
น.ส. อุมาพร มุสิกานนท์ ม.4/4 ล่าง น.ส. พีราวรรณ สีหลิ่ง ม.4/5 ล่าง น.ส. ฐิติชญา ขันตี ม.4/4 ล่าง

ห้องนอน  342 จำนวน 23 คน

ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 342/1 ห้อง 342/2 ห้อง 342/3
1 น.ส. อรปรียา แสงศรีจันทร์ ม.4/5 บน 5 น.ส. ศิวากร อุปนันชัย ม.4/5 บน 9 น.ส. อัจฉรา ตาหล้า ม.4/4 บน
น.ส. ณัฐนรี ใจปะละ ม.4/5 ล่าง น.ส. ปริยาภัทร อาจโพธิ์ ม.4/5 ล่าง น.ส. ปัจรัตน์ ปุระตา ม.4/4 ล่าง
2 น.ส. อรสา ชื่นรัมย์ ม.4/5 บน 6 น.ส. ต้องกมล อุปการ ม.4/5 บน 10 น.ส. จีรพัฒน์ จันทร์ศิริ ม.4/5 บน
น.ส. ณัฐการณ์ ปัญญา ม.4/5 ล่าง น.ส. กัลยวรรธน์ วรรณโสภา ม.4/5 ล่าง น.ส. จิรัชญา ขรรค์ชัย ม.4/5 ล่าง
3 น.ส. ฐิติชญา โยปินตา ม.4/5 บน 7 น.ส. วาสิตา สุเมธวทานิย ม.4/5 บน 11 น.ส. ชัชญา ก้อนคำ ม.4/5 บน
น.ส. นงนภัส ธนะวดี ม.4/5 ล่าง น.ส. สร้อยชฎาภา สร้อยทอง ม.4/5 ล่าง น.ส. ชมนาด ข่ายแก้ว ม.4/5 ล่าง
4 น.ส. นิชาภา หัวนะราษฎร์ ม.4/5 บน 8         บน 12       บน
น.ส. ปาณิสรา ราชจินดา ม.4/5 ล่าง   น.ส. บุษยมาศ ใจบาน ม.4/5 ล่าง         ล่าง
กลับเมนูหลัก