กลับเมนูหลัก

แผนผังเตียงนอนหอพักล้านนา 3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559

ห้องนอน  321 จำนวน 23 คน
ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 321/1 ห้อง 321/2  ห้อง 321/3
1 น.ส. ปาลิตา ฟูคำมี ม.4/6 บน 5 น.ส. ณัฐธิดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ม.4/6 บน 9 น.ส. นฤมล มงคลนำ ม.4/4 บน
น.ส. พรภินันท์ ธรรมวงค์ ม.4/6 ล่าง น.ส. นิชาภา คำทา ม.4/6 ล่าง น.ส. ประภาวดี มหาวงศ์ ม.4/4 ล่าง
2 น.ส. ภัทราภรณ์ เจริญราช ม.4/6 บน 6 น.ส. แพรชมพู ปกครองบ้าน ม.4/6 บน 10 น.ส. ปัจรัตน์ ปุระตา ม.4/4 บน
น.ส. มาฆชา ใจชื่น ม.4/6 ล่าง น.ส. ลักขณา มุติมรรคา ม.4/6 ล่าง น.ส. มัลลิยา แจขจัด ม.4/4 ล่าง
3 น.ส. ระรินฝัน อิ่นพันธุ์ ม.4/6 บน 7 น.ส. กรรณิการ์ แก้วข้าว ม.4/6 บน 11 น.ส. อนัญญา แพงพงา ม.4/4 บน
น.ส. ศิรประภา รื่นรมย์ ม.4/6 ล่าง น.ส. ณัฐชานันท์ ทะอินทร์ ม.4/6 ล่าง น.ส. อริสา มิมาละ ม.4/4 ล่าง
4 น.ส. ศิรภัสสร ดอนศรี ม.4/6 บน 8 น.ส. รัชดาพร บุญรังษี ม.4/2 บน 12 น.ส. อุมาพร มุสิกานนท์ ม.4/4 บน
น.ส. ษมา ดำสอาด ม.4/6 ล่าง น.ส. อัญชลี เซี๊ยะสกุล ม.4/2 ล่าง น.ส. ทิพย์ธัญญา แสนคำวินิจ ม.4/4 ล่าง

ห้องนอน  322 จำนวน 24 คน

ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 322/1  ห้อง 322/2  ห้อง 322/3
1 น.ส. ต้องกมล อุปการ ม.4/5 บน 5 น.ส. พิชญาภา รุ่งเรืองไพสิฐ ม.5/1 บน 9 น.ส. ศุภนิดา ตรงต่องาน ม.5/1 บน
น.ส. พิชญา เชยกระรินทร์ ม.4/6 ล่าง น.ส. สุพิชชา สุปินะ ม.5/1 ล่าง น.ส. ศดานันท์ กุสาวดี ม.5/1 ล่าง
2 น.ส. เสมอปลาย จันธิมา ม.4/6 บน 6 น.ส. ปาณิสรา จันทร์ถา ม.5/1 บน 10 น.ส. พิชญาภา สิทธิตัน ม.5/1 บน
น.ส. อภิชญา บุญตา ม.4/6 ล่าง น.ส. ชุติมา ราชคมน์ ม.5/1 ล่าง น.ส. ฟ้าใหม่ คงอรุณ ม.5/1 ล่าง
3 น.ส. จิรัชญา ขรรค์ชัย ม.4/5 บน 7 น.ส. เมทาวัลย์ ใจยะ ม.5/1 บน 11 น.ส. ภาวินี แซ่เบ้ ม.5/1 บน
น.ส. ปริยาภัทร อาจโพธิ์ ม.4/5 ล่าง น.ส. รวินท์นิภา วงค์ใหญ่ ม.5/1 ล่าง น.ส. ณัฐริณีย์ กับปุละวัน ม.5/1 ล่าง
4 น.ส. ศิวากร อุปนันชัย ม.4/5 บน 8           12 น.ส. สุดารัตน์ สิทธิเรือง ม.5/1 บน
น.ส. บุษยมาศ ใจบาน ม.4/5 ล่าง น.ส. ภูริชญา พันแพง ม.5/1 ล่าง น.ส. ตุลญาณี กุลเพชรจาคกร ม.5/1 ล่าง

ห้องนอน  331 จำนวน 24 คน

ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 331/1 ห้อง 331/2 ห้อง 331/3
1 น.ส. วาสิตา สุเมธวทานิย ม.4/5 บน 5 น.ส. ชมนาด ข่ายแก้ว ม.4/5 บน 9 น.ส. ชลดา สิงหชัย ม.4/4 บน
น.ส. สร้อยชฎาภา สร้อยทอง ม.4/5 ล่าง น.ส. ฐิติชญา โยปินตา ม.4/5 ล่าง น.ส. ชโลบล ไชยเจริญ ม.4/4 ล่าง
2 น.ส. อรปรียา แสงศรีจันทร์ ม.4/5 บน 6 น.ส. ณัฐการณ์ ปัญญา ม.4/5 บน 10 น.ส. ธนพร พิชิตพร ม.4/4 บน
น.ส. อรสา ชื่นรัมย์ ม.4/5 ล่าง น.ส. นงนภัส ธนะวดี ม.4/5 ล่าง น.ส. สุชญา สุจิตรา ม.4/4 ล่าง
3 น.ส. กัลยวรรธน์ วรรณโสภา ม.4/5 บน 7 น.ส. นิชาภา หัวนะราษฎร์ ม.4/5 บน 11 น.ส. สุธีรา ถาริยะ ม.4/4 บน
น.ส. จีรพัฒน์ จันทร์ศิริ ม.4/5 ล่าง น.ส. ปาณิสรา ราชจินดา ม.4/5 ล่าง น.ส. อัจฉรา ตาหล้า ม.4/4 ล่าง
4 น.ส. ชัชญา ก้อนคำ ม.4/5 บน 8 น.ส. พีราวรรณ สีหลิ่ง ม.4/5 บน 12 น.ส. กัญญารัตน์ มาคำ ม.4/4 บน
น.ส. ณัฐนรี ใจปะละ ม.4/5 ล่าง น.ส. มณฑิรา แจขจัด ม.4/5 ล่าง น.ส. จริยา อนุรักษ์ ม.4/4 ล่าง

ห้องนอน  332 จำนวน 24 คน

ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 332/1 ห้อง 332/2  ห้อง 332/3
1 น.ส. ขวัญกมล ขันใจ ม.5/3 บน 5 น.ส. กรรวี คำแดง ม.5/3 บน 9 น.ส. ณัฏฐธิดา ต๊ะสาร ม.5/3 บน
น.ส. ญาณุจจัย ขอดเงิน ม.5/3 ล่าง น.ส. กรนพรัตน์ ราชรองเมือง ม.5/3 ล่าง น.ส. วนปรัชญ์ จันทร์เที่ยง ม.5/3 ล่าง
2 น.ส. ฐิติยา กะทาง ม.5/3 บน 6 น.ส. ชลธิดา บริรักษ์พัฒนกุล ม.5/3 บน 10         บน
น.ส. ฑิมพิกา ปัญญาวิชา ม.5/3 ล่าง น.ส. ขนิษฐา พูลเพียร ม.5/3 ล่าง น.ส. หทัยทิพย์ แสนพรมมา ม.5/3 ล่าง
3 น.ส. กรภัทร์ บุญมายัง ม.5/3 บน 7 น.ส. จิดาภา วิลัยกุล ม.5/3 บน 11         บน
น.ส. ภัสราภา ปิงคะยอม ม.5/3 ล่าง น.ส. จุฑามาศ สอนแก้ว ม.5/3 ล่าง น.ส. วิไลพร บานใจ ม.5/3 ล่าง
4 น.ส. รุจิษยา ใจเสาร์ดี ม.5/1 บน 8         บน 12         บน
น.ส. อภิสรา จำเนียร ม.5/3 ล่าง น.ส. ฑิตฐิยา กิติลือ ม.5/3 ล่าง น.ส. น้ำทิพย์ กุลศิวะพร ม.5/3 ล่าง

ห้องนอน  341 จำนวน 24 คน

ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 341/1 ห้อง 341/2 ห้อง 341/3  
1 น.ส. ชวัลลักษณ์ ลือชา ม.4/3 บน 5 น.ส. เปมาวดี จันต๊ะวงค์ ม.4/3 บน 9 น.ส. ชุติมา กาวิจันทร์ ม.4/4 บน
น.ส. ไพลิน งดงาม ม.4/3 ล่าง น.ส. พิมชน ปวนยา ม.4/3 ล่าง น.ส. ฐิติชญา ขันตี ม.4/4 ล่าง
2 น.ส. เอื้อการย์ ตาปัญญา ม.4/3 บน 6 น.ส. ภัทราภรณ์ ปุดธิมา ม.4/3 บน 10 น.ส. ณิชารีย์ ธะนะตัน ม.4/4 บน
น.ส. กชกร อินทรศร ม.4/3 ล่าง น.ส. มัชฌมน รินนาศักดิ์ ม.4/3 ล่าง น.ส. ทับทิม ทองดวง ม.4/4 ล่าง
3 น.ส. กมลนัทธ์ ขวัญวงค์ ม.4/3 บน 7 น.ส. มิเรียม ขวัญชัย ม.4/3 บน 11 น.ส. ปิยนันท์ กรรณิการ์ ม.4/2 บน
น.ส. เกวลิน ก่อเกิด ม.4/3 ล่าง น.ส. วัชรีพร ทะเรือน ม.4/3 ล่าง น.ส. ลักษิกา วงศ์ชัย ม.4/2 ล่าง
4 น.ส. นรีกานต์ จันทิมา ม.4/3 บน 8 น.ส. ศิรภัสสร นันตาชัยวุฒิ ม.4/3 บน 12 น.ส. กณิศา หนูจันทร์ ม.4/2 บน
น.ส. ปณาลี เหลี่ยมวัฒนา ม.4/3 ล่าง น.ส. กัลยรัตน์ ภักดียนต์เจริญ ม.4/3 ล่าง น.ส. ณัฐวลัญช์ เชยบาน ม.4/2 ล่าง

ห้องนอน  342 จำนวน 23 คน

ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 342/1 ห้อง 342/2 ห้อง 342/3
1 น.ส. ณัฐฐิรา ใจมา ม.4/1 บน 5 น.ส. กวิสรา วาดเขียน ม.4/2 บน 9         บน
น.ส. นภาวรรณ วงค์กา ม.4/1 ล่าง น.ส. กุลภรณ์ อินทสระ ม.4/2 ล่าง         ล่าง
2 น.ส. รัตนาภรณ์ เนื่องหล้า ม.4/1 บน 6 น.ส. ธนัชดา เกิดปานทอง ม.4/2 บน 10         บน
น.ส. ศุภาพิชญ์ จริยพัฒนกุล ม.4/1 ล่าง น.ส. นภัสวรรณ กันจะนะ ม.4/2 ล่าง         ล่าง
3 น.ส. สุทธิดา ใจบุญ ม.4/1 บน 7 น.ส. นิรมล เพชรรัตน์พันธุ์ ม.4/2 บน 11         บน
น.ส. กัญญารัตน์ สุอำ ม.4/1 ล่าง น.ส. พิกุลทอง คุณาเทพ ม.4/2 ล่าง         ล่าง
4 น.ส. ณิชมน ทะอินทร์ ม.4/1 บน 8 น.ส. กวินทิพย์ มัญชุกุล ม.4/1 บน 12       บน
น.ส. ทักษพร พรมจักร์ ม.4/1 ล่าง   น.ส. กัญญารัตน์ ลลิตกาญจน์ ม.4/1 ล่าง         ล่าง
กลับเมนูหลัก