กลับเมนูหลัก

แผนผังเตียงนอนบ้านพัก 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ห้องนอน  221 จำนวน 16 คน
ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 221/1 ห้อง 221/2  ห้อง 221/3
1 น.ส. เกตน์สิรี ทิพเนตร ม.5/6 บน 5 น.ส. ณัฏฐณิชา จันทร์ฝั้น ม.5/6 บน 9         บน
น.ส. ทิฆัมพร อะกะเรือน ม.5/6 ล่าง น.ส. ณัฐกานต์ อุดมดุษฎี ม.5/6 ล่าง         ล่าง
2 น.ส. เบญจรัตน์ ไชยบาล ม.5/6 บน 6 น.ส. พินทุสร เมืองชื่น ม.5/6 บน 10         บน
น.ส. วชิรญาณ์ ใจเดียว ม.5/6 ล่าง น.ส. มณทิรา คำชุ่ม ม.5/6 ล่าง         ล่าง
3 น.ส. ณัฐรดา ภาพีรนนท์ ม.5/6 บน 7 น.ส. ศจิกา จินดานุรักษ์ ม.5/6 บน 11         บน
น.ส. ชนนิกานต์ คำมามูล ม.5/6 ล่าง น.ส. ศิริรัตน์ อภัยภักดี ม.5/6 ล่าง         ล่าง
4 น.ส. ชาลิสา ทองคำ ม.5/6 บน 8 น.ส. อรอร เดือนเพ็ญ ม.5/6 บน 12         บน
น.ส. ฐิติรัตน์ แสงแก้วสันติสุข ม.5/6 ล่าง น.ส. นิภาพร ยั่งยืน ม.5/6 ล่าง         ล่าง
ห้องนอน  222 จำนวน 16 คน
ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 222/1 ห้อง 222/2  ห้อง 222/3
1 น.ส. ชนิกานต์ เพียรประสม ม.5/2 บน 5 น.ส. โชติกา เทพประสิทธิ์ ม.5/2 บน 9         บน
น.ส. ณิชาภา บัวสัมฤทธิ์ ม.5/2 ล่าง น.ส. ณัฐนันท์ กันทะวงค์ ม.5/2 ล่าง         ล่าง
2 น.ส. เปมิกา พลชัย ม.5/2 บน 6 น.ส. ธิดารัตน์ แก้วข้าว ม.5/2 บน 10         บน
น.ส. พัฐชลัชา ไชยชมภู ม.5/2 ล่าง น.ส. นภัสสร จิตรนาริญ ม.5/2 ล่าง         ล่าง
3 น.ส. ภูริศศิชา วงศ์ศิริ ม.5/2 บน 7 น.ส. นิรันดร์ยา เนตรตระกูล ม.5/2 บน 11         บน
น.ส. อชิรญา ทุ่งกาย ม.5/2 ล่าง น.ส. มนัญชา เมืองคำ ม.5/2 ล่าง         ล่าง
4 น.ส. อินทิพมา มูลศรี ม.5/2 บน 8 น.ส. ขวัญกมล ขันใจ ม.5/3 บน 12         บน
น.ส. ปิยะธิดา บุญวิเศษ ม.5/2 ล่าง น.ส. ญาณุจจัย ขอดเงิน ม.5/3 ล่าง         ล่าง
ห้องนอน  231 จำนวน 24 คน
ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 231/1 ห้อง 231/2 ห้อง 231/3
1 น.ส. ฐิติยา กะทาง ม.5/3 บน 5 น.ส. ชลธิดา บริรักษ์พัฒนกุล ม.5/3 บน 9 น.ส. น้ำทิพย์ กุลศิวะพร ม.5/3 บน
น.ส. ฑิมพิกา ปัญญาวิชา ม.5/3 ล่าง น.ส. ฑิตฐิยา กิติลือ ม.5/3 ล่าง น.ส. จินตนารี สุบานงาม ม.5/4 ล่าง
2 น.ส. กรนพรัตน์ ราชรองเมือง ม.5/3 บน 6 น.ส. ณัฏฐธิดา ต๊ะสาร ม.5/3 บน 10 น.ส. พันธ์อิงคกานต์ ธนะหมอก ม.5/4 บน
น.ส. กรภัทร์ บุญมายัง ม.5/3 ล่าง น.ส. ภัสราภา ปิงคะยอม ม.5/3 ล่าง น.ส. ภัทรนันท์ หอมนาน ม.5/4 ล่าง
3 น.ส. กรรวี คำแดง ม.5/3 บน 7 น.ส. วนปรัชญ์ จันทร์เที่ยง ม.5/3 บน 11 น.ส. สุชานรี วงศ์สุริยะ ม.5/4 บน
น.ส. ขนิษฐา พูลเพียร ม.5/3 ล่าง น.ส. วิไลพร บานใจ ม.5/3 ล่าง น.ส. กุลสินี คนกลาง ม.5/4 ล่าง
4 น.ส. จิดาภา วิลัยกุล ม.5/3 บน 8 น.ส. หทัยทิพย์ แสนพรมมา ม.5/3 บน 12 น.ส. ณัฐณิฌา พันธ์สกูล ม.5/4 บน
น.ส. จุฑามาศ สอนแก้ว ม.5/3 ล่าง น.ส. อภิสรา จำเนียร ม.5/3 ล่าง น.ส. พิมพ์พิศฎา เพชรรัตน์ ม.5/4 ล่าง
ห้องนอน  232 จำนวน 23 คน
ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 232/1 ห้อง 232/2  ห้อง 232/3
1 น.ส. มนฤทัย อนันตกุล ม.5/4 บน 5 น.ส. ปณัฐฌา มหาวรรณ์ ม.5/5 บน 9 น.ส. สุนิตา มณีทิพย์ ม.5/5 บน
น.ส. วิรันญา นาระต๊ะ ม.5/4 ล่าง น.ส. วรกนก พานิชโปรยโสภา ม.5/5 ล่าง น.ส. สุภัทฑริกา ยะหัวฝาย ม.5/5 ล่าง
2 น.ส. ศุภวรรณ การงาน ม.5/4 บน 6 น.ส. ศุภนิดา แก้วหนองฮี ม.5/5 บน 10 น.ส. สุวนันท์ ทองอินทร์ ม.5/5 บน
น.ส. สรารัก อิ่นเอ้ย ม.5/4 ล่าง น.ส. จิรัชญา แสงศรีจันทร์ ม.5/5 ล่าง น.ส. อนิสรา สมีนาง ม.5/5 ล่าง
3 น.ส. สุชีรา ตาคำ ม.5/4 บน 7 น.ส. ชญาสินี จันทนุปาน ม.5/5 บน 11 น.ส. อวัสดา บัวลอย ม.5/5 บน
น.ส. สุนิสา สุทธป๊อก ม.5/4 ล่าง น.ส. ทิตยา ลำยู ม.5/5 ล่าง น.ส. มณยเรศ คำอ้าย ม.5/5 ล่าง
4 น.ส. ณัฐณิชา พิชัย ม.5/5 บน 8 น.ส. นรินทรา ป๊อกแก้ว ม.5/5 บน 12         บน
น.ส. ธัญรัตน์ บุญเป็ง ม.5/5 ล่าง น.ส. สิริทิพย์ สิทธิวงศ์ ม.5/5 ล่าง น.ส. ประภาวรินท์ จินดาวิวัฒน์ ม.5/5 ล่าง
ห้องนอน  241  จำนวน 23 คน
ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 241/1 ห้อง 241/2 ห้อง 241/3  
1 น.ส. สุพิชชา สุปินะ ม.5/1 บน 5 น.ส. รวินท์นิภา วงค์ใหญ่ ม.5/1 บน 9 น.ส. ชวัลลักษณ์ ลือชา ม.4/3 บน
น.ส. ชุติมา ราชคมน์ ม.5/1 ล่าง น.ส. พิชญาภา รุ่งเรืองไพสิฐ ม.5/1 ล่าง น.ส. ไพลิน งดงาม ม.4/3 ล่าง
2 น.ส. ณัฐริณีย์ กับปุละวัน ม.5/1 บน 6 น.ส. ศุภนิดา ตรงต่องาน ม.5/1 บน 10 น.ส. เอื้อการย์ ตาปัญญา ม.4/3 บน
น.ส. ตุลญาณี กุลเพชรจาคกร ม.5/1 ล่าง น.ส. ศดานันท์ กุสาวดี ม.5/1 ล่าง น.ส. กชกร อินทรศร ม.4/3 ล่าง
3 น.ส. พิชญาภา สิทธิตัน ม.5/1 บน 7 น.ส. ปาณิสรา จันทร์ถา ม.5/1 บน 11 น.ส. กมลนัทธ์ ขวัญวงค์ ม.4/3 บน
น.ส. ฟ้าใหม่ คงอรุณ ม.5/1 ล่าง น.ส. ภูริชญา พันแพง ม.5/1 ล่าง น.ส. เกวลิน ก่อเกิด ม.4/3 ล่าง
4 น.ส. ภาวินี แซ่เบ้ ม.5/1 บน 8         บน 12 น.ส. นรีกานต์ จันทิมา ม.4/3 บน
น.ส. เมทาวัลย์ ใจยะ ม.5/1 ล่าง น.ส. สุดารัตน์ สิทธิเรือง ม.5/1 ล่าง น.ส. ปณาลี เหลี่ยมวัฒนา ม.4/3 ล่าง
ห้องนอน  242  จำนวน 24 คน
ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 242/1 ห้อง 242/2 ห้อง 242/3
1 น.ส. เปมาวดี จันต๊ะวงค์ ม.4/3 บน 5 น.ส. พิชญา เชยกระรินทร์ ม.4/6 บน 9 น.ส. พรภินันท์ ธรรมวงค์ ม.4/6 บน
น.ส. พิมชน ปวนยา ม.4/3 ล่าง น.ส. ณัฐธิดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ม.4/6 ล่าง น.ส. ภัทราภรณ์ เจริญราช ม.4/6 ล่าง
2 น.ส. ภัทราภรณ์ ปุดธิมา ม.4/3 บน 6 น.ส. นิชาภา คำทา ม.4/6 บน 10 น.ส. มาฆชา ใจชื่น ม.4/6 บน
น.ส. มัชฌมน รินนาศักดิ์ ม.4/3 ล่าง น.ส. แพรชมพู ปกครองบ้าน ม.4/6 ล่าง น.ส. ระรินฝัน อิ่นพันธุ์ ม.4/6 ล่าง
3 น.ส. วราภรณ์ แล่เฉอะ ม.4/3 บน 7 น.ส. ลักขณา มุติมรรคา ม.4/6 บน 11 น.ส. ศิรประภา รื่นรมย์ ม.4/6 บน
น.ส. ศิรภัสสร นันตาชัยวุฒิ ม.4/3 ล่าง น.ส. กรรณิการ์ แก้วข้าว ม.4/6 ล่าง น.ส. ศิรภัสสร ดอนศรี ม.4/6 ล่าง
4 น.ส. กัลยรัตน์ ภักดียนต์เจริญ ม.4/3 บน 8 น.ส. ณัฐชานันท์ ทะอินทร์ ม.4/6 บน 12 น.ส. ษมา ดำสอาด ม.4/6 บน
น.ส. อภิชญา บุญตา ม.4/6 ล่าง น.ส. ปาลิตา ฟูคำมี ม.4/6 ล่าง น.ส. เสมอปลาย จันธิมา ม.4/6 ล่าง

กลับเมนูหลัก