กลับเมนูหลัก

แผนผังเตียงนอนบ้านพัก 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ห้องนอน  221 จำนวน 24 คน
ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 221/1 ห้อง 221/2  ห้อง 221/3
1 ด.ญ. กัญญาณัฐ ลากุล ม.1/1 บน 5 ด.ญ. ลภัสรดา แก้วประสงค์ ม.1/1 บน 9 ด.ญ. ชุติรดา กันทาธรรม ม.1/2 บน
ด.ญ. ณัฐณิชา จันทร์แสนตอ ม.1/1 ล่าง ด.ญ. สารินธิดา เรือนแก้ว ม.1/1 ล่าง ด.ญ. ฑิฆัมพร ปัญญา ม.1/2 ล่าง
2 ด.ญ. ธนิกานต์ ศรีวุฒิ ม.1/1 บน 6 ด.ญ. อรชพร แก้วประสม ม.1/1 บน 10 ด.ญ. ณิชาภัทร อินศรี ม.1/2 บน
ด.ญ. นววรรณ ตุ้ยต๋า ม.1/1 ล่าง ด.ญ. อลิสา คำสมุทร ม.1/1 ล่าง ด.ญ. นาถสิตา คฤหานนท์ ม.1/2 ล่าง
3 ด.ญ. พรรณธร ปัญญาวงค์ ม.1/1 บน 7 ด.ญ. รุจิรดา ตันใจเพชร ม.1/2 บน 11 ด.ญ. ปภาพินท์ อินเปล่ง ม.1/2 บน
ด.ญ. พิชชาพร พงษ์คำ ม.1/1 ล่าง ด.ญ. กริณฑรัตน์ เชื้อสุวรรณ ม.1/2 ล่าง ด.ญ. ปราณชนนี สุทธศิลป์ ม.1/2 ล่าง
4         บน 8         บน 12         บน
ด.ญ. พิมพ์ภู แก้วหน่อ ม.1/1 ล่าง ด.ญ. ชุติกาญจน์ พงศ์ศิริวานิชย์ ม.1/2 ล่าง ด.ญ. เปียโน บุญเต็ม ม.1/2 ล่าง
ห้องนอน  222 จำนวน 24 คน
ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 222/1 ห้อง 222/2  ห้อง 222/3
1 ด.ญ. พลอยลดา คำคณา ม.1/2 บน 5 ด.ญ. เจนิสตา ชินรักษ์ศิริ ม.1/3 บน 9 ด.ญ. ปณิธินันท์ ชัยภูวนารถ ม.1/3 บน
ด.ญ. ภัคนันท์ แก้วมณี ม.1/2 ล่าง ด.ญ. ชนิสรา เรือนสอน ม.1/3 ล่าง ด.ญ. ประพิมพร แก้วเทพ ม.1/3 ล่าง
2 ด.ญ. วิชญาดา ละมัย ม.1/2 บน 6 ด.ญ. ณัฏฐธิดา ใจยา ม.1/3 บน 10 ด.ญ. ปิยฉัตร วิชัยหิน ม.1/3 บน
ด.ญ. สุพรรญวดี มณีศุภชาติ ม.1/2 ล่าง ด.ญ. ณัฐชา พุฒตรง ม.1/3 ล่าง ด.ญ. ปิยะธิดา ทองทา ม.1/3 ล่าง
3 ด.ญ. สุพิชญา จันทร์ชื่น ม.1/2 บน 7 ด.ญ. ณัฐพร กิณเสน ม.1/3 บน 11 ด.ญ. รินรดา บรรพจน์พิทักษ์ ม.1/3 บน
ด.ญ. กนกวรรณ จันทรเสนา ม.1/3 ล่าง ด.ญ. ธัญชนก อนุ ม.1/3 ล่าง ด.ญ. ริษฎาพร พรรคนา ม.1/3 ล่าง
4         บน 8         บน 12         บน
ด.ญ. กัญชริกา ตะวันแสง ม.1/3 ล่าง ด.ญ. นันทิรัตน์ ตุ่นไธสง ม.1/3 ล่าง ด.ญ. อากิ โอกุระ ม.1/3 ล่าง
ห้องนอน  231 จำนวน 24 คน
ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 231/1 ห้อง 231/2 ห้อง 231/3
1 ด.ญ. กัลยาณิน คำมาเร็ว ม.1/4 บน 5 ด.ญ. ธีรภรณ์ สมศักดิ์ ม.1/4 บน 9 ด.ญ. คณิศรา สุขเกษม ม.2/1 บน
ด.ญ. ขนิษฐี สิงห์กุล ม.1/4 ล่าง ด.ญ. ปวริศา ละทะโล ม.1/4 ล่าง ด.ญ. จิรวดี สิงห์ตระหง่าน ม.2/1 ล่าง
2 ด.ญ. ชนิกานต์ ขัติธิ ม.1/4 บน 6 ด.ญ. พิชญาดา สุขประภาภรณ์ ม.1/4 บน 10 ด.ญ. ณัฐรัตน์ ใจนันตา ม.2/1 บน
ด.ญ. ณพัชร สุทธิแสน ม.1/4 ล่าง ด.ญ. ภูมิวรินทร์ พรมรังกา ม.1/4 ล่าง ด.ญ. ธรินดา คำลือเมือง ม.2/1 ล่าง
3 ด.ญ. ณัฐชา วงค์ชมภู ม.1/4 บน 7 ด.ญ. ภูษิตา สัปรุณรังษี ม.1/4 บน 11 ด.ญ. ธันยชนก ศิริเศรษฐ์โสภณ ม.2/1 บน
ด.ญ. ธัญภัทร อภิวัฒน์วุฒิกุล ม.1/4 ล่าง ด.ญ. รุ่งพร ไข่ทา ม.1/4 ล่าง ด.ญ. นนทิวา ชลยุทธ ม.2/1 ล่าง
4         บน 8 ด.ญ. วราลี ฟูเจริญ ม.1/4 บน 12         บน
ด.ญ. ธิชาณันท์ ยันณี ม.1/4 ล่าง ด.ญ. อภิชญา แสนสิริ ม.1/4 ล่าง ด.ญ. นลินรัตน์ กันทะรา ม.2/1 ล่าง
ห้องนอน  232 จำนวน 24 คน
ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 232/1 ห้อง 232/2  ห้อง 232/3
1 ด.ญ. ปาริณา จันทร์เจนจบ ม.2/1 บน 5 ด.ญ. ลลิภัทร แสนแทน ม.2/1 บน 9 ด.ญ. ณัฐกฤตา ภาชนะ ม.2/2 บน
ด.ญ. พิมพ์ญาดา สิงห์ผาสุข ม.2/1 ล่าง ด.ญ. วริษา หะวัน ม.2/1 ล่าง ด.ญ. นภัสวรรณ บุญเมือง ม.2/2 ล่าง
2 ด.ญ. เพ็ญพิชชา แก้วหน่อ ม.2/1 บน 6 ด.ญ. สุวลักษณ์ ใจแก้ว ม.2/1 บน 10 ด.ญ. ปฏิมาภรณ์ มะลิวัน ม.2/2 บน
ด.ญ. ภัทรสุดา สิงห์แก้ว ม.2/1 ล่าง ด.ญ. อิสรีย์ ผ่านวิริยะชัย ม.2/1 ล่าง ด.ญ. ทรงพร สงค์ประเสริฐ ม.2/2 ล่าง
3 ด.ญ. มัชฌิมา คำยอด ม.2/1 บน 7 ด.ญ. กรกนก ช่างแก้ว ม.2/2 บน 11 ด.ญ. ทัศชญากานต์ ชัยเรืองเดช ม.2/2 บน
ด.ญ. เมธาพร พิรัญเจริญ ม.2/1 ล่าง ด.ญ. ขวัญจิรา สายสุยา ม.2/2 ล่าง ด.ญ. ธัญชนก เชื้อเมืองพาน ม.2/2 ล่าง
4         บน 8 ด.ญ. ณัชชา ลินทอง ม.2/2 บน 12 ด.ญ. ธีรนาฎ เครือดวงคำ ม.2/2 บน
ด.ญ. ยูอีร่า ฮัน ม.2/1 ล่าง ด.ญ. ณัฏฐนิช หงษาคำ ม.2/2 ล่าง ด.ญ. ปาลิตา เขื่อนเพชร ม.2/2 ล่าง
ห้องนอน  241  จำนวน 24 คน
ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 241/1 ห้อง 241/2 ห้อง 241/3  
1 ด.ญ. ภคพร รสเข้ม ม.2/2 บน 5 ด.ญ. วรดา ตุ่นไธสง ม.2/3 บน 9 ด.ญ. น้ำทิพย์ มูลใจทราย ม.2/4 บน
ด.ญ. รัตนวดี เพียรการ ม.2/2 ล่าง ด.ญ. สิริสกุลพร ศิริคุณ ม.2/3 ล่าง ด.ญ. ปพิชญา ชื่นจิตต์ ม.2/4 ล่าง
2 ด.ญ. ญาณิศา เกียรติบุรุษ ม.2/3 บน 6 ด.ญ. สุธีกานต์ ครองไชย ม.2/3 บน 10 ด.ญ. ปาริฉัตร ใจปง ม.2/4 บน
ด.ญ. ณฐมน ตาก๋า ม.2/3 ล่าง ด.ญ. สุรางคนา สุวรรณกาศ ม.2/3 ล่าง ด.ญ. พรรณิศา เหม่ากระโทก ม.2/4 ล่าง
3 ด.ญ. ณัฐลดา โคตรด้วง ม.2/3 บน 7 ด.ญ. สุวรรณมาลี แซ่หาง ม.2/3 บน 11 ด.ญ. พัชริดา รักแม่ ม.2/4 บน
ด.ญ. ณิชกานต์ กิติ ม.2/3 ล่าง ด.ญ. สุวรา วรรณชัย ม.2/3 ล่าง ด.ญ. มณิชญา นวลสาย ม.2/4 ล่าง
4 ด.ญ. เบญญาภา ชอบจิต ม.2/3 บน 8 ด.ญ. ชุติกาญจน์ คุชิดะ ม.2/4 บน 12 ด.ญ. วิดาวัลย์ จันทรทนุ ม.2/4 บน
ด.ญ. พลอยวรีย์ บุญมี ม.2/3 ล่าง ด.ญ. ธนิสสร พรหมวะนา ม.2/4 ล่าง ด.ญ. วีรภามาศ ฟองจันทร์สม ม.2/4 ล่าง
ห้องนอน  242  จำนวน 24 คน
ประตูทางเข้า ทางเดิน
ห้อง 242/1 ห้อง 242/2 ห้อง 242/3
1 ด.ญ. ศิริรัตน์ ศูนย์กลาง ม.2/4 บน 5 น.ส. วรกนก พานิชโปรยโสภา ม.5/5 บน 9 น.ส. สุนิตา มณีทิพย์ ม.5/5 บน
ด.ญ. สวรส โปร่งใจ ม.2/4 ล่าง น.ส. ศุภนิดา แก้วหนองฮี ม.5/5 ล่าง น.ส. สุภัทฑริกา ยะหัวฝาย ม.5/5 ล่าง
2 ด.ญ. สิริยากร เจียรสุวรรณ ม.2/4 บน 6 น.ส. จิรัชญา แสงศรีจันทร์ ม.5/5 บน 10 น.ส. สุวนันท์ ทองอินทร์ ม.5/5 บน
ด.ญ. สุชัญญา สัตยานันท์ ม.2/4 ล่าง น.ส. ชญาสินี จันทนุปาน ม.5/5 ล่าง น.ส. อนิสรา สมีนาง ม.5/5 ล่าง
3 น.ส. ณัฐณิชา พิชัย ม.5/5 บน 7 น.ส. ทิตยา ลำยู ม.5/5 บน 11 น.ส. อวัสดา บัวลอย ม.5/5 บน
น.ส. ธัญรัตน์ บุญเป็ง ม.5/5 ล่าง น.ส. นรินทรา ป๊อกแก้ว ม.5/5 ล่าง น.ส. มณยเรศ คำอ้าย ม.5/5 ล่าง
4         บน 8         บน 12         บน
น.ส. ปณัฐฌา มหาวรรณ์ ม.5/5 ล่าง น.ส. สิริทิพย์ สิทธิวงศ์ ม.5/5 ล่าง น.ส. ประภาวรินท์ จินดาวิวัฒน์ ม.5/5 ล่าง
กลับเมนูหลัก