กลับเมนูหลัก
 • แผนผังเตียงนอนบ้านพัก 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

  ห้องนอนเชียงรุ้ง จำนวน 35 คน

  ประตูทางเข้าทางเดิน
  ห้อง 121/1 ห้อง 121/2
  1 น.ส. วัลย์นภัสร์ ชิษณุธัญโชติ ม.6/1 บน 4 น.ส. ณัสนันท์ อะโนมา ม.6/1 บน
  น.ส. กัญญารัตน์ สีเขียว ม.6/1 ล่าง น.ส. ทัศนีย์ มีแก้ว ม.6/1 ล่าง
  2 น.ส. กัลยากร จันทะนาม ม.6/1 บน 5 น.ส. ณิชชยา เนตรตระกูล ม.6/1 บน
  น.ส. ณฐินี สมคิด ม.6/1 ล่าง น.ส. เบญญากร ใจหงษ์ ม.6/1 ล่าง
  3 น.ส. ณัฏฐณิชา บุญเลิศ ม.6/1 บน 6 น.ส. กุลนันท์ ขันใจ ม.6/1 บน
                     
                         
                     
  ห้อง 121/3 ห้อง 121/4
  7 น.ส. ชุติกาญจน์ มหายศนันท์ ม.6/1 บน 10 น.ส. ปาณิสรา ศิริรัตน์พิริยะ ม.6/1 บน
  น.ส. โชติกา ยศคำ ม.6/1 ล่าง น.ส. รุจิษยา ใจเสาร์ดี ม.6/1 ล่าง
  8 น.ส. ณัฐกมล พลังฤทธิ์ ม.6/1 บน 11 น.ส. ลลิล ตันประเสริฐ ม.6/1 บน
  น.ส. ธีราภรณ์ ทารัตน์ ม.6/1 ล่าง น.ส. สิริรัตน์ ปารินทร์ ม.6/1 ล่าง
  9 น.ส. นริศรา กรกัลยา ม.6/1 บน 12 น.ส. กรวรรณ คิมผล ม.6/2 บน
                     
                         
                     
  ห้อง 121/5 ห้อง 121/6
  13 น.ส. จอมขวัญ ไวว่อง ม.6/2 บน 16 น.ส. จุฑามาศ มีเมล์ ม.6/2 บน
  น.ส. ฐิติวาภรณ์ พิมลทิพย์ ม.6/2 ล่าง น.ส. ชยาภรณ์ ทรายแซม ม.6/2 ล่าง
  14 น.ส. ดลณพร กันถารัตน์ ม.6/2 บน 17 น.ส. ชุติมา เต็มนิธิรัตน์ ม.6/2 บน
  น.ส. อารยา สาคำ ม.6/2 ล่าง น.ส. ธัญลักษณ์ ชูไว ม.6/2 ล่าง
  15 น.ส. จุฑามาศ กัลยา ม.6/2 บน 18 น.ส. ธิดารัตน์ เชื้อสะอาด ม.6/2 บน
                     
                         
                     
  ห้อง 121/7  
  25 น.ส. นภสร ดอนดง ม.6/2 บน   ห้องนอนที่ 1
  น.ส. นันทลักษณ์ วงศ์ภักดิ์ ม.6/2 ล่าง   ห้องนอนที่ 2
  26 น.ส. นิรากร คำบุรี ม.6/2 บน   ห้องนอนที่ 3
  น.ส. มณิชญา ตนะทิพย์ ม.6/2 ล่าง   ห้องนอนที่ 4
  27 น.ส. มั่นหทัย ใจหมั้น ม.6/2 บน   ห้องนอนที่ 5
              ห้องนอนที่ 6
                ห้องนอนที่ 7
           
 •  

  ห้องนอนเชียงราย จำนวน 31 คน
  ประตูทางเข้า ทางเดิน
  ห้อง 122/1
  ห้อง 122/2
  1 น.ส. ปิยะวรรณ แก้วบุญเรือง ม.6/4 บน 5 น.ส. ธิดารัตน์ น้อยเศษ ม.6/4 บน
  น.ส. วัชรี มะโนราช ม.6/4 ล่าง น.ส. ชนัญญา ตนะทิพย์ ม.6/4 ล่าง
  2 น.ส. วัชรีภรณ์ วงศ์วาน ม.6/4 บน 6 น.ส. ชัญญาณ์ภัชน์ ชูก้าน ม.6/5 บน
  น.ส. วิชญาพร อยู่สุภาพ ม.6/4 ล่าง น.ส. ปิยวิญญ์ สันติภาพวิวัฒนา ม.6/5 ล่าง
  3           7          
                     
                         
                     
  ห้อง 122/3
  ห้อง 122/4
  9 น.ส. พิชญามญชุ์ วงศ์จำปา ม.6/5 บน 13 น.ส. ชลลดา มีบุญเกิด ม.6/5 บน
  น.ส. เมธาวี ธรรมปัญญา ม.6/5 ล่าง น.ส. พรกนก บุญเรือง ม.6/5 ล่าง
  10 น.ส. กัญญาณัฐ สุทธะ ม.6/5 บน 14 น.ส. พิชญา พรมน้อย ม.6/5 บน
  น.ส. คนึงนิต สิทธิ ม.6/5 ล่าง น.ส. ลลิตภัทร นันทิยา ม.6/5 ล่าง
  11           15          
                     
                         
                     
  ห้อง 122/5
  ห้อง 122/6
  17 น.ส. สาริศา วิเชียรกุล ม.6/5 บน 21 น.ส. ปริญ สุริยะภัทช์ ม.6/6 บน
  น.ส. สุพัตรา จันต๊ะไพสน ม.6/5 ล่าง น.ส. รชยานันท์ จันโททัย ม.6/6 ล่าง
  18 น.ส. เอื้ออารีย์ จอมใจ ม.6/5 บน 22 น.ส. ดรัลพร วินัน ม.6/6 บน
  น.ส. กุลณัฐ ไกลถิ่น ม.6/6 ล่าง น.ส. ชลิดา ปัญญาบุญ ม.6/6 ล่าง
  19 น.ส. ญาณิศา เทพจันตา ม.6/6 บน 23 น.ส. ญาติกา เตชปัญญาสิริ ม.6/6 บน
                     
                         
                     
  ห้อง 122/7
   
  25 น.ส. ทอฝัน โกมลนาค ม.6/6 บน   ห้องนอนที่ 1
  น.ส. ทิพย์สุคนธ์ พรมนิมิตร ม.6/6 ล่าง   ห้องนอนที่ 2
  26 น.ส. ธวัลลักษณ์ จินะสี ม.6/6 บน   ห้องนอนที่ 3
  น.ส. นันทาศิริ ราชปังกี ม.6/6 ล่าง   ห้องนอนที่ 4
  27 น.ส. นารินรัตน์ กันยะ ม.6/6 บน   ห้องนอนที่ 5
              ห้องนอนที่ 6
                ห้องนอนที่ 7
   

   

  ห้องนอนเชียงทอง จำนวน 42 คน
  ประตูทางเข้า ทางเดิน
  ห้อง 131/1
  ห้อง 131/2
  1   ห้องครูหอพัก       5 น.ส. สุทธิดา วัฒนะ ม.6/2 บน
            น.ส. อันดามัน ช่างบุ ม.6/2 ล่าง
  2           6 น.ส. เกศนิภา ธิชาญ ม.6/3 บน
            น.ส. ณัฐกานต์ ธิชาญ ม.6/3 ล่าง
  3           7 น.ส. บุษบาวิลิศ สิทธิมงคล ม.6/3 บน
                     
                         
                     
  ห้อง 131/3 ห้อง 131/4
  9 น.ส. หทัยชนก ดีมี ม.6/3 บน 13 น.ส. นวรัตน์ ขัดพะนัด ม.6/3 บน
  น.ส. อภิสรา มูลจ้อย ม.6/3 ล่าง น.ส. ปิยธิดา พรมตัน ม.6/3 ล่าง
  10 น.ส. ชนิตสิรี สิทธิแปง ม.6/3 บน 14 น.ส. พิชชาภา วงศราช ม.6/3 บน
  น.ส. ญานิศา ศรีสรสิทธิ์ ม.6/3 ล่าง น.ส. พิมพิกา ศิริเวช ม.6/3 ล่าง
  11 น.ส. แทนหทัย ผลาพฤกษ์ ม.6/3 บน 15 น.ส. ภัคจิรา ตาด้วง ม.6/3 บน
                     
  ห้อง 131/5 ห้อง 131/6
  17 น.ส. ภัทราภรณ์ วงค์ใหญ่ ม.6/3 บน 21 น.ส. อานัสนันท์ จันทะวงค์ ม.6/4 บน
  น.ส. มนัสนันท์ ชูไว ม.6/3 ล่าง น.ส. จุฑาเกศ เรืองอาจ ม.6/4 ล่าง
  18 น.ส. สรินยา คูอาริยะกุล ม.6/3 บน 22 น.ส. ชนาพร กุลเจริญ ม.6/4 บน
  น.ส. อัญชลี คำทา ม.6/3 ล่าง น.ส. ชุติกาญจน์ พรมมา ม.6/4 ล่าง
  19 น.ส. พรนภัส โลบุญ ม.6/4 บน 23 น.ส. ทิชชา อัตเสน ม.6/4 บน
                     
  ห้อง 131/7  
  25 น.ส. เทียนฤทัย ศรีนวล ม.6/4 บน   ห้องนอนที่ 1
  น.ส. ประกายวรรณ ไช่ ม.6/4 ล่าง   ห้องนอนที่ 2
  26 น.ส. ปวิชญา เพี้ยงจันทร์ ม.6/4 บน   ห้องนอนที่ 3
  น.ส. พรจิรา ศรีประพจน์ ม.6/4 ล่าง   ห้องนอนที่ 4
  27 น.ส. พิราวรรณ อินทร์อุ่นโชติ ม.6/4 บน   ห้องนอนที่ 5
              ห้องนอนที่ 6
                ห้องนอนที่ 7
             

   

  ห้องนอนเชียงใหม่ จำนวน 35 คน
  ประตูทางเข้า ทางเดิน
  ห้อง 132/1
  ห้อง 132/2
  1 น.ส. พวงเพชร สายสวาท ม.6/6 บน 5 น.ส. ชนิกานต์ เพียรประสม ม.5/2 บน
  น.ส. พิริยดา จุ้ยกระโทก ม.6/6 ล่าง น.ส. ณิชาภา บัวสัมฤทธิ์ ม.5/2 ล่าง
  2 น.ส. สุชัญญา ใจใส่ ม.6/6 บน 6 น.ส. เปมิกา พลชัย ม.5/2 บน
  น.ส. สุนิดา ยามเย็น ม.6/6 ล่าง น.ส. พัฐชลัชา ไชยชมภู ม.5/2 ล่าง
  3 น.ส. สุภาพร กิติ ม.6/6 บน 7 น.ส. ภูริศศิชา วงศ์ศิริ ม.5/2 บน
                     
                         
                     
  ห้อง 132/3 ห้อง 132/4
  9 น.ส. อชิรญา ทุ่งกาย ม.5/2 บน 13 น.ส. ธิดารัตน์ แก้วข้าว ม.5/2 บน
  น.ส. อินทิพมา มูลศรี ม.5/2 ล่าง น.ส. นภัสสร จิตรนาริญ ม.5/2 ล่าง
  10 น.ส. ปิยะธิดา บุญวิเศษ ม.5/2 บน 14 น.ส. นิรันดร์ยา เนตรตระกูล ม.5/2 บน
  น.ส. โชติกา เทพประสิทธิ์ ม.5/2 ล่าง น.ส. มนัญชา เมืองคำ ม.5/2 ล่าง
  11 น.ส. ณัฐนันท์ กันทะวงค์ ม.5/2 บน 15 น.ส. เกตน์สิรี ทิพเนตร ม.5/6 บน
                     
  ห้อง 132/5 ห้อง 132/6
  17 น.ส. ทิฆัมพร อะกะเรือน ม.5/6 บน 21 น.ส. ชาลิสา ทองคำ ม.5/6 บน
  น.ส. เบญจรัตน์ ไชยบาล ม.5/6 ล่าง น.ส. ฐิติรัตน์ แสงแก้วสันติสุข ม.5/6 ล่าง
  18 น.ส. วชิรญาณ์ ใจเดียว ม.5/6 บน 22 น.ส. ณัฏฐณิชา จันทร์ฝั้น ม.5/6 บน
  น.ส. ณัฐรดา ภาพีรนนท์ ม.5/6 ล่าง น.ส. ณัฐกานต์ อุดมดุษฎี ม.5/6 ล่าง
  19 น.ส. ชนนิกานต์ คำมามูล ม.5/6 บน 23 น.ส. พินทุสร เมืองชื่น ม.5/6 บน
                     
  ห้อง 132/7  
  25 น.ส. มณทิรา คำชุ่ม ม.5/6 บน   ห้องนอนที่ 1
  น.ส. ศจิกา จินดานุรักษ์ ม.5/6 ล่าง   ห้องนอนที่ 2
  26 น.ส. ศิริรัตน์ อภัยภักดี ม.5/6 บน   ห้องนอนที่ 3
  น.ส. อรอร เดือนเพ็ญ ม.5/6 ล่าง   ห้องนอนที่ 4
  27 น.ส. นิภาพร ยั่งยืน ม.5/6 บน   ห้องนอนที่ 5
              ห้องนอนที่ 6
                ห้องนอนที่ 7
             

   

  กลับเมนูหลัก