กลับเมนูหลัก
 • แผนผังเตียงนอนบ้านพัก 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

  ห้องนอนเชียงรุ้ง จำนวน 35 คน

  ประตูทางเข้าทางเดิน
  ห้อง 121/1 ห้อง 121/2
  1 ด.ญ. ณัฐชา พุฒตรง 1/3 บน 4 ด.ญ กนกวรรณ จันทรเสนา 1/3 บน
  ด.ญ ณัฐพร กิณเสน 1/3 ล่าง ด.ญ กัญชริกา ตะวันแสง 1/3 ล่าง
  2 ด.ญ ธัญชนก อนุ 1/3 บน 5 ด.ญ เจนิสจา ชินรักษ์ศิริ 1/3 บน
  ด.ญ นันทิรัตน์ ตุ่นไธสง 1/3 ล่าง ด.ญ ชนิสรา เรือนสอน 1/3 ล่าง
  3 ด.ญ ปณิธินันท์ ชัยภูวนารถ 1/3 บน 6 ด.ญ ณัฏฐธิดา ใจยา 1/3 บน
  ด.ญ                  
                         
                     
  ห้อง 121/3 ห้อง 121/4
  7 ด.ญ พลอยลดา คำคณา 1/2 บน 10 ด.ญ ณิชาภัทร อินศรี 1/2 บน
  ด.ญ ภัคนันท์ แก้วมณี 1/2 ล่าง ด.ญ นาถสิตา คฤหานนท์ 1/2 ล่าง
  8 ด.ญ วิชญาดา ละมัย 1/2 บน 11 ด.ญ ปภาพินท์ อินเปล่ง 1/2 บน
  ด.ญ สุพรรญวดี มณีศุภชาติ 1/2 ล่าง ด.ญ ปราณชนนี สุทธศิลป์ 1/2 ล่าง
  9 ด.ญ สพิชญา จันทร์ชื่น 1/2 บน 12 ด.ญ เปียโน บุญเต็ม 1/2 บน
                     
                         
                     
  ห้อง 121/5 ห้อง 121/6
  13 ด.ญ รุจิรดา ตันใจเพชร 1/2 บน 16 ด.ญ พิมพ์ภู แก้วหน่อ 1/1 บน
  ด.ญ ชุติกาญจน์ พงศ์ศิริวาณิชย์ 1/2 ล่าง ด.ญ ลภัสรดา แก้วประสงค์ 1/1 ล่าง
  14 ด.ญ ชุติรดา กันทาธรรม 1/2 บน 17 ด.ญ อรชพร แก้วประสม 1/1 บน
  ด.ญ ฑิฆัมพร ปัญญา 1/2 ล่าง ด.ญ อลิสา คำสมุทร 1/1 ล่าง
  15         บน 18 ด.ญ สารินธิดา เรือนแก้ว 1/1 บน
                     
                         
                     
  ห้อง 121/7  
  25 ด.ญ กัญญาณัฐ ลากุล 1/1 บน   ห้องนอนที่ 1
  ด.ญ ณิฐณิชา จันทร์แสนตอ 1/1 ล่าง   ห้องนอนที่ 2
  26 ด.ญ ธนิกานต์ ศรีวุฒิ 1/1 บน   ห้องนอนที่ 3
  ด.ญ นววรรณ ตุ้ยต๋า 1/1 ล่าง   ห้องนอนที่ 4
  27 ด.ญ พิชชาพร พงษ์คำ 1/1 บน   ห้องนอนที่ 5
  ด.ญ พรรณธร ปัญญาวงค์ 1/1

  ล่าง

    ห้องนอนที่ 6
                ห้องนอนที่ 7
           
 •  

  ห้องนอนเชียงราย จำนวน 32 คน
  ประตูทางเข้า ทางเดิน
  ห้อง 122/1
  ห้อง 122/2
  1 ด.ญ. ศิริรัตน์ ศูนย์กลาง 2/4 บน 4 ด.ญ. พรรณิศา เหม่ากระโทก 2/4 บน
  ด.ญ. สวรส โปร่งใจ 2/4 ล่าง ด.ญ. พัชริดา รักแม่ 2/4 ล่าง
  2 ด.ญ. สิริยากร เจียรสุวรรณ 2/4 บน 5 ด.ญ. มณิชญา นวลสาย 2/4 บน
  ด.ญ. สุชัญญา สัตนานันท์ฺ 2/4 ล่าง ด.ญ. วิดาวัลย์ จันทรทนุ 2/4 ล่าง
  3           6 ด.ญ. วีรภามาศ ฟองจันทร์สม 2/4 ล่าง
                     
                         
                     
  ห้อง 122/3
  ห้อง 122/4
  7 ด.ญ. ชุติกาญจน์ คุชิดะ 2/4 บน 10 ด.ญ. ลลิภัทร แสนแทน 2/1 บน
  ด.ญ. ธริสสร พรหมวะนา 2/4 ล่าง ด.ญ. วริษา หะัวัน 2/1 ล่าง
  8 ด.ญ. น้ำทิพย์ มูลใจทราย 2/4 บน 11 ด.ญ. สุวลักษณ์ ใจแก้ว 2/1 บน
  ด.ญ. ปพิชญา ชื่นจิตต์ 2/4 ล่าง ด.ญ. อิสรีย์ ผ่านวิริยะชัย 2/1 ล่าง
  9 ด.ญ. ปาริฉัตร ใจปง 2/4 ล่าง 12          
                     
                         
                     
  ห้อง 122/5
  ห้อง 122/6
  13 ด.ญ. ภัทรสุดา สิงห์แก้ว 2/1 บน 16 ด.ญ. พิมพ์ญาดา สิงห์ผาสุข 2/1 บน
  ด.ญ. มัชฌิมา คำยอด 2/1 ล่าง ด.ญ. นนทิวา ชลยุทธ 2/1 ล่าง
  14 ด.ญ. เมธาพร พิรัญเจริญ 2/1 บน 17 ด.ญ. เพ็ญพิชชา แก้วหน่อ 2/1 บน
  ด.ญ. ยูอีร่า ฮัน 2/1 ล่าง ด.ญ. นลินรัตน์ กันทะรา 2/1 ล่าง
  15           18 ด.ญ. ปาริณา จันทร์เจนจบ 2/1 ล่าง
                     
                         
                     
  ห้อง 122/7
   
  25 ด.ญ คณิศนา สุขเกษม 2/1 บน   ห้องนอนที่ 1
  ด.ญ จิรวดี สิงห์ตระหง่าน 2/1 ล่าง   ห้องนอนที่ 2
  26 ด.ญ ณัฐรัตน์ ใจนันตา 2/1 บน   ห้องนอนที่ 3
  ด.ญ ธรินดา คำลือเมือง 2/1 ล่าง   ห้องนอนที่ 4
  27 ด.ญ ธันยชนก ศิริเศรษฐ์โสภณ 2/1 บน   ห้องนอนที่ 5
              ห้องนอนที่ 6
                ห้องนอนที่ 7
   

   

  ห้องนอนเชียงทอง จำนวน 31 คน
  ประตูทางเข้า ทางเดิน
  ห้อง 131/1
  ห้อง 131/2
  1   ห้องครูหอพัก       4 ด.ญ. ประพิมพร แก้วเทพ 1/3 บน
            ด.ญ. ปิยฉัตร วิชัยหิน 1/3 ล่าง
  2           5 ด.ญ. ปิยะธิดา ทองทา 1/3 บน
            ด.ญ. รินรดา บรรพจน์พิทักษ์ 1/3 ล่าง
  3           6 ด.ญ. ริษฎาพร พรรคนา 1/3 บน
            ด.ญ. อากิ โอกุระ 1/3 ล่าง
                         
                     
  ห้อง 131/3 ห้อง 131/4
  7 ด.ญ. กัลยาณิน คำมาเร็ว 1/4 บน 10 ด.ญ. ธัญภัทร อภิวัฒน์วุฒิกุล 1/4 บน
  ด.ญ. ขนิษฐี สิงห์กุล 1/4 ล่าง ด.ญ. ธิชาณันท์ ยันณี 1/4 ล่าง
  8 ด.ญ. ชนิกานต์ ขัติธิ 1/4 บน 11 ด.ญ. ปวริศา ละทะโล 1/4 บน
  ด.ญ. ณพัชร สุทธิแสน 1/4 ล่าง ด.ญ. ธีรภรณ์ สมศักดิ์ 1/4 ล่าง
  9 ด.ญ. ณัฐชา วงค์ชมภู 1/4 บน 12 ด.ญ. พิชญาดา สุขประภาภรณ์ 1/4 บน
                     
  ห้อง 131/5 ห้อง 131/6
  17 ด.ญ. ภูมิวรินทร์ พรมรังกา 1/4 บน 21 น.ส. รัตนาภร เนื่องหล้า 4/1 บน
  ด.ญ. ภูษิตา สัปรุณรังษี 1/4 ล่าง น.ส. สุทธิดา ใจบุญ 4/1 ล่าง
  18 ด.ญ. วราลี ฟูเจริญ 1/4 บน 22 น.ส. ณัฐฐิรา ใจมา 4/1 บน
  ด.ญ. รุ่งพร ไข่ทา 1/4 ล่าง น.ส. ทักษพร พรหมจักร์ 4/1 ล่าง
  19 ด.ญ. อภิชญา แสนศิริ 1/4 บน 23 น.ส. กัญญารัตน์ ลลิตกาญจน์ 4/1 บน
            น.ส. นภาวรรณ วงค์กา 4/1 ล่าง
  ห้อง 131/7  
  25 น.ส. กวินทิพย์ มัญชุกุล 4/1 บน   ห้องนอนที่ 1
  น.ส. กัญญารัตน์ สุอำ 4/1 ล่าง   ห้องนอนที่ 2
  26 น.ส. ณิชมน ทะอินทร์ 4/1 บน   ห้องนอนที่ 3
  น.ส. ศุภาพิชญ์ จริยพัฒนกุล 4/1 ล่าง   ห้องนอนที่ 4
  27             ห้องนอนที่ 5
              ห้องนอนที่ 6
                ห้องนอนที่ 7
             

   

  ห้องนอนเชียงใหม่ จำนวน 26 คน
  ประตูทางเข้า ทางเดิน
  ห้อง 132/1
  ห้อง 132/2
  1 ด.ญ. วรดา ตุ่นไธสง 2/3 บน 4 ด.ญ. ณัฐลดา โคตรด้วง 2/3 บน
  ด.ญ. สิริสกุลพร ศิริคุณ 2/3 ล่าง ด.ญ. ญาณิศา เกียรติบุรุษ 2/3 ล่าง
  2 ด.ญ. สุรางคนา สุวรรณกาศ 2/3 บน 5 ด.ญ. เบญญาภา ชอบจิต 2/3 บน
  ด.ญ. สุธีกานต์ ครองไชย 2/3 ล่าง ด.ญ. ณิชกานต์ กิติ 2/3 ล่าง
  3 ด.ญ. สุวรา วรรณชัย 2/3 บน 6 ด.ญ. พลอยวรีย์ บุญมี 2/3 บน
  ด.ญ. สุวรรณมาลี แซ่หาง 2/3 ล่าง ด.ญ. ณฐมน ตาก๋า 2/3 ล่าง
                         
                     
  ห้อง 132/3 ห้อง 132/4
  7 ด.ญ. ภคพร รสเข้ม 2/2 บน 10 ด.ญ. นภัสวรรณ บุญเมือง 2/2 บน
  ด.ญ. ธีนาฎ เครือดวงคำ 2/2 ล่าง ด.ญ. ปฏิมาภรณ์ มะลิวัน 2/2 ล่าง
  8 ด.ญ. รัตนวดี เพียรการ 2/2 บน 11 ด.ญ. ทรงพร สงค์ประเสริฐ 2/2 บน
  ด.ญ. ปาลิตา เขื่อนเพชร 2/2 ล่าง ด.ญ. ทัศชญากานต์ ชัยเรืองเดช 2/2 ล่าง
  9         บน 12 ด.ญ. ธัญชนก เชื้อเมืองพาน 2/2 บน
                     
  ห้อง 132/5 ห้อง 132/6
  13 ด.ญ. กรกนก ช่างแก้ว 2/2 บน 16          
  ด.ญ. ขวัญจิรา สายสุยา 2/2 ล่าง          
  14 ด.ญ. ณัชชา ลินทอง 2/2 บน 17          
  ด.ญ. ณัฏญนิช หงษาคำ 2/2 ล่าง          
  15 ด.ญ. ณัฐกฤตา ภาชนะ 2/2 บน 18          
                     
  ห้อง 132/7  
  19             ห้องนอนที่ 1
              ห้องนอนที่ 2
  20             ห้องนอนที่ 3
              ห้องนอนที่ 4
  21             ห้องนอนที่ 5
              ห้องนอนที่ 6
                ห้องนอนที่ 7
             

   

  กลับเมนูหลัก