แผนผังการจัดบ้านพัก

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
หอพักล้านนา 1 (หญิง) หอพักล้านนา 2 (หญิง) หอพักล้านนา 3 (หญิง) หอพักล้านนา 4 (ชาย) หอพักล้านนา 5 (ชาย) หอพักล้านนา 6 (หญิง)
ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน
1/1 11 5/1 15 6/1 19 1/1 13 3/1 10 3/1 14
1/2 14 5/2 14 6/1 18 1/2 10 3/2 9 3/2 15
1/3 16 5/3 19 6/1 17 1/3 8 3/3 9 3/3 15
1/4 15 5/4 13 6/4 17 1/4 9 3/4 9 3/4 15
2/1 18 5/5 17 6/1 13 2/1 6 4/1 14 4/2 12
2/2 14 5/6 16 6/6 17 2/2 10 4/2 12    
2/3 12 4/3 15 4/4 20 2/3 12 4/3 9    
2/4 14 4/6 17 4/5 21 2/4 10 4/4 4    
4/1 10         5/1 8 4/5 4    
            5/2 10 4/6 8    
            5/3 5 6/1 5    
            5/4 11 6/2 6    
            5/5 7 6/3 7    
          5/6 8 6/4 7    
                6/5 11  
                6/6 6  
รวม
124
รวม
126
รวม
142
รวม
127
รวม
130
รวม
71