แผนผังการจัดบ้านพัก

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
หอพักล้านนา 1 (หญิง) หอพักล้านนา 2 (หญิง) หอพักล้านนา 3 (หญิง) หอพักล้านนา 4 (ชาย) หอพักล้านนา 5 (ชาย) หอพักล้านนา 6 (หญิง)
ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน
6/1 19 1/1 11 4/1 10 1/1 13 2/1 6 3/1 14
6/2 18 1/2 15 4/2 12 1/2 9 2/2 10 3/2 15
6/3 17 1/3 16 4/3 16 1/3 8 2/3 12 3/3 15
6/4 17 1/4 15 4/4 20 1/4 9
2/4 10
3/4 15
6/5 13 2/1 18 4/5 21 3/1 10 4/1 14 5/4 13
6/6 17 2/2 14 4/6 17 3/2 9 4/2 12    
5/2 14 2/3 12 5/1 15 3/3 9 4/3 8
   
5/6 16 2/4 14 5/3 19 3/4 9 4/4 4    
    5/5 17     5/1 8 4/5 4    
            5/2 10 4/6 8    
            5/3 5 6/1 5    
            5/4 11 6/2 6
   
            5/5 7 6/3 7    
          5/6 8 6/4 7    
                6/5 11  
                6/6 6
รวม
131
รวม
132
รวม
130
รวม
125
รวม
130
รวม
72