ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ครั้งที่ วันออกบ้านพัก(โรงเรียน) วันกลับเข้าบ้านพัก(โรงเรียน)
1 วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560 วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560
2 วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560
3 วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 วันอังคารที่ ที่ 11 กรกฏาคม 2560
4 วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 วันจักทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2560
5 วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 วันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2560

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ครั้งที่ วันออกบ้านพัก(โรงเรียน) วันกลับเข้าบ้านพัก(โรงเรียน)
1 วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
2 วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560
3 วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2560 วันอังคาร ที่ 2 มกราคม 2561
4 วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561
5 วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 วันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561