ลำดับ ชื่อเอกสาร
1 ขออนุมัติใช้เงินตามแผนงาน/โครงการ เพื่อดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
2 ขออนุมัติใช้เงินตามแผนงาน/โครงการ เพื่อดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ปรับเปลี่ยนรายการวัสดุ)
3 ขออนุมัติใช้เงินนอกแผน
4 ขออนุญาตและอนุมัติใช้เงินเดินทางไปราชการ