โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

(ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่แต่งกายและทรงผมไม่ถูกระเบียบรับเอกสาร และห้ามนักเรียนรับเอกสารแทนผู้อื่นหากนักเรียนไม่สามารถมารับเอกสารด้วยตัวเองได้ให้นักเรียนทำหนังสือมอบอำนาจรับเอกสารการศึกษาแทนและ ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวผระชาชนของนักเรียนและผู้รับมอบอำนาจแนบ แล้วเขียนมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อนักเรียนให้ผู้ที่มารับเอกสารแทนนักเรียนนำหนังสือมอบอำนาจมายื่นขอรับเอกสารผลการเรียนกับเจ้าหน้าที่)