สถานที่ติดต่อ

 : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 : ที่อยู่ 345 หมู่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
 : 053-174-552-3 โทรสาร (Fax) : 053-174-555

Sitemap...

 • หน้าแรก
 • หน้าหลัก
 • ประกาศข่าวสาร
 • เกี่ยวกับ

สาขาวิชา...

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาศิลปะ
 • สาขาวิชาพลานามัย
 • สาขาวิชาการงานอาชีพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ที่ตั้งของโรงเรียน...

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000