แผนผังการจัดบ้านพัก

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
หอพักล้านนา 1 (หญิง) หอพักล้านนา 2 (หญิง) หอพักล้านนา 3 (หญิง) หอพักล้านนา 4 (ชาย) หอพักล้านนา 5 (ชาย) หอพักล้านนา 6 (หญิง)
ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน
4/1 12 1/1 13 2/1 13 1/1 11 3/2 13 6/1 9
4/2 16 1/2 18 2/2 17 1/2 6 3/3 14 6/2 16
4/3 18 1/3 15 2/3 15 1/3 9 3/4 7 6/3 16
4/4 15 1/4 13 2/4 9 1/4 11 4/1 12 6/4 16
4/5 16 3/1 18 3/2 11 2/1 11 4/2 8 6/5 18
4/6 19 3/3 9 3/4 17 2/2 7 4/3 6 6/6 18
5/3 14 5/1 9 5/5 18 2/3 9 4/4 9    
    5/2 19 5/6 19 2/4 15 4/5 8    
    5/4 15     3/1 6 4/6 6    
            6/1 15 5/1 14    
            6/2 7 5/2 6    
            6/3 8 5/3 10    
            6/4 9 5/4 9    
          6/5 6 5/5 6    
            6/6 5 5/6 6    
                     
รวม
110
รวม
129
รวม
119
รวม
135
รวม
134
รวม
93