จำนวนนักเรียนชาย-หญิง แยกตามระดับชั้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
 *ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562
 
Copyright © by นายอิสเรศ กาวิโล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 2562